Slider

Fizetési kérelem szabálykönyv V2.1

Készítette

GIRO Zrt.

A Szabálykönyv innen tölthető le

A GIRO Zrt. kijelenti, hogy a jelen dokumentum tartalma nem végleges, fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentum tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, különösen, de nem kizárólag akkor, ha jogszabály módosul, vagy a dokumentum tartalmát meghatározó bármely körülmény, vagy tény úgy változik, hogy az a dokumentum tartalmának a módosítását is igényli. Ezért a GIRO Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni, közvetlen és közvetett kárért, amely dokumentumot felhasználó, arra üzleti döntést alapozó, informatikai fejlesztést indító személyeknél keletkezik a dokumentum módosításával összefüggésben. A GIRO Zrt. a jelen dokumentum vonatkozásában megadja a jogot a Felhasználónak, hogy a jelen dokumentumot korlátlan számban a számítógépére letöltheti, adathordozókon tárolhatja, kinyomtathatja, saját célra használhatja, azonban a dokumentum – részeinek, vagy egészének – nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, átdolgozására, feldolgozására, bárminemű egyéb módosítására, fordítására kizárólag a GIRO Zrt. jogosult, illetve a Felhasználó vagy más személyek ezeket a jogokat kizárólag a GIRO Zrt. írásába foglalt engedélye alapján gyakorolhatják. Ezen jogok biztosítása nem jelenti a GIRO Zrt. részéről a fenti felelősség kizárás feloldását, vagy visszavonását.

© GIRO Zrt.

Budapest, 2018. október 31.

1. BEVEZETÉS

A Fizetési kérelem szolgáltatás az év minden napján 0-24 óra között folyamatosan működik, a Fizetési kérelemhez kapcsolódó üzeneteket ellenőrzi és továbbítja. A szolgáltatás jelen Szabálykönyve tartalmazza – a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályi előírásokkal összhangban – a szolgáltatás leírását, funkcióit, a szereplőkre vonatkozó szabályokat, valamint a Fizetési kérelem üzeneteinek kezelésével és a feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat és információkat.

1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA

Jelen dokumentum részletezi a szolgáltatáshoz csatlakozó Felhasználók számára a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz való csatlakozás szabályait, az üzenetáramlási folyamatok leírását, gyakorlati tudnivalókat és szabványokat.

1.2. Hivatkozások, felhasznált dokumentumok

Azonosító Cím
EPC1 szabályzatok, szabványok
EPC 004-16
EPC 122-16
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME RULEBOOK
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME INTERBANK IMPLEMENTATION GUIDELINES
ISO Szabványok
ISO20022 Financial Services – Universal Financial Industry message scheme
Creditor Payment Activation Request, pain.013 – Payment Initiation
Payment Activation Request Status Report, pain.014 – Payment Response
Vonatkozó jogi szabályozások
MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2017. (XII.14.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról
Egyéb dokumentumok
Fizetési kérelem üzenet alkalmazási útmutató VAS_Message_Implementation_Guideline_v2.1
Másodlagos számlaazonosító szabálykönyv Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás szabálykönyv v2.1
HCT Inst Szabálykönyv v2.1 HCT Inst Szabálykönyv v2.1

1.3. A DOKUMENTUM JELLEGE

A Szabálykönyv nem szabályzat, bármilyen hivatkozás a GIRO Zrt. vagy a Felhasználó jogaira, kötelezettségeire, vagy felelősségére csupán a tájékoztatás célját szolgálja. A Felhasználók kötelezettségeit, felelősségét és jogait a megfelelő Szolgáltatási szerződés / Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

1.4. VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Változat Megjelenés időpontja Tartalom, változás
v1.0 2017.07.31. Fizetési kérelem szabálykönyvének első publikus változata
v1.1 2017.10.06. Fizetési kérelem szabálykönyvének második publikus változata
„4. Szakkifejezések, rövidítések” ponttal bővült
„5. Változáslista” ponttal bővült
Fogalmak egységesítése megtörtént
v1.2 2017.12.11. Fizetési kérelem szabálykönyvének harmadik publikus változata
Banki észrevételek átvezetése
MNB rendeletének az átvezetése
Változáslista tartalmazza a v1.1-től való eltérést
v2.0 2018.05.31. Fizetési kérelem szabálykönyvének negyedik publikus változata
Strukturális és tartalmi átszerkesztés az implementálandó rendszer sajátosságainak figyelembe vételével.
v2.1 2018.10.26. Fizetési kérelem szabálykönyvének ötödik publikus változata
Banki észrevételek átvezetése
Nem banki szolgáltatók általi kezdeményezés és megválaszolás folyamata
Visszahívás kezdeményezésének és megválaszolásának folyamata
Magyar sajátosságok bővítése
Szakkifejezések frissítése

2. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A GIRO Zrt. által működtetett GIROInstant szolgáltatás nyílt szabványokon alapul. A feldolgozás manuális beavatkozást nem igényel, STP feldolgozásnak minősül.

2.1. A FIZETÉSI KÉRELEM FOGALMA

A fizetési kérelem a Küldő fél által a Fizető félnek címzett fizetési kérésre vonatkozó – pénzmozgással nem járó – szabványosított üzenet, amely az azonnali átutalási megbízás megadásához, és a Kedvezményezett fél szolgáltatója általi feldolgozásához szükséges valamennyi adatát tartalmazza. A Küldő fél a szolgáltatójával történt megállapodás alapján benyújtott fizetési kérelemmel azonnali átutalás kezdeményezését kérheti a Fizető félnél. A fizetési kérelmet a Küldő fél a GIRO Zrt.-vel kötött megállapodás alapján közvetlenül is eljuttathatja a GIRO Zrt.-hez

A fizetési kérelem célja, hogy a Fizető fél oldalán automatizálja a fizetési megbízás elindítását. A Fizető fél a kérésben az egyedi átutalás valamennyi adatát megkapja a szolgáltatója által biztosított felületen és módon, majd az adatok ellenőrzését követően jóváhagyhatja az utalást.

2.2. A FIZETÉSI KÉRELEM SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

A Küldő fél a fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a szolgáltatójához, hogy abban az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között – a Fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett – a Fizető fél fizetési számlájához rendelt másodlagos számlaazonosító szerepel. Ekkor a Küldő fél szolgáltatójának a feladata a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó nevet és banki adatokat közvetlenül vagy egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül a másodlagos számlaazonosító adatbázisban megkeresni és fizetési kérelmet ezekkel az adatokkal beküldeni a GIRO Zrt. felé.
A Küldő fél a fizetési kérelemben meghatározza annak érvényességét, amely jogszabály alapján a Fizetési kérelem benyújtását követő legfeljebb kettő (2) naptári hónap lehet, amely az utolsó naptári nap 24 óráig érvényes. A rendszer a fizetési kérelem érvényességi idejét nem ellenőrzi, érvényességi időtől függetlenül kerülnek továbbításra a fizetési kérelmek.
A fizetési kérelemben jelezhető, hogy a fizetendő összeget a Fizető fél jogosult-e módosítani vagy sem.
A Fizetési kérelem szolgáltatáshoz nem csak pénzforgalmi szolgáltatók csatlakozhatnak, hanem a GIRO Zrt. szerződéses feltételeit teljesítő Magyarországon bejegyzett jogi személyek is.
A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül a fizetési kérelmet eljuttatja a Fizető fél szolgáltatója részére. A Fizető fél szolgáltatója az általa elfogadott fizetési kérelmet a Fizető féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában haladéktalanul továbbítja a Fizető fél részére.
A Fizető féllel kötött megállapodás hiányában a Fizető fél szolgáltatója a fizetési kérelemnek a Fizető fél részére való továbbítását visszautasíthatja.
A Fizető fél szolgáltatója a fizetési kérelemnek a Fizető fél részére történő továbbításáról vagy annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül értesíti a Küldő fél szolgáltatóját, aki értesíti a Küldő felet a kézbesítés sikertelenségéről.

A FIZETÉSI KÉRELEM SZOLGÁLTATÁS ALAPFUNKCIÓI

 • A fizetési kérelemhez kapcsolódó üzenetek fogadása, formai és tartalmi ellenőrzése és az érintett szolgáltatók felé történő továbbítása.
 • Minden visszautasított üzenet visszaigazolása
  • visszautasítva (a visszaigazolásban jelzett indok miatt).
 • A szolgáltatásra szerződő felek nyilvántartása az alábbiak szerint
  • azonosító, BIC / BEI (Bank Identifier Code / Business Enterprise Identification),
  • hálózati kapcsolódási végpont.

A FIZETÉSI KÉRELEM ÜZLETI FOLYAMATÁNAK SZEREPLŐI

Szereplő Definíció
Küldő fél
(Küldő)
Az a jogalany, aki a fizetési kérelem kedvezményezettje.
A fizetési kérelem beküldője megegyezhet a fizetési kérelem kedvezményezettjével, amennyiben a Fizetési kérelem szolgáltatásra a GIRO-val szerződést köt.
Fizető fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelem címzettje.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Fizető fél szolgáltatója A Fizető fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi rendszerének és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának üzemeltetője.

KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Közvetlen csatlakozó: a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz saját kommunikációs végponton keresztül csatlakozik.
 • Közvetett csatlakozó: nem rendelkezik saját kommunikációs végponttal, a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz egy Közvetlen csatlakozón keresztül kapcsolódik.

3. A FIZETÉSI KÉRELEM FOLYAMATÁBRÁI

A folyamatábrákon az ügyfél és szolgáltatója közötti kommunikáció módja nincs meghatározva. A szolgáltatók és a központi rendszer között szabványos ISO üzenetek áramolnak, melyek típusai az ábrákon feltüntetésre kerültek.

A fizetési kérelmet pain.013 formátumban kell benyújtani, melyre válaszul több pain.014 üzenet érkezhet. A „GrpSts” a fizetési kérelem állapotát jelzi. Az állapot lehet:

 • fogadott és a fizető félnek továbbított (RCVD = received),
 • visszautasított (RJCT = rejected)

teljesített (ACCP = accepted).

3.1. FIZETÉSI KÉRELEM – POZITÍV ÁG

1. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése és teljesítése banki szolgáltatók esetén

Lépések banki szolgáltatók esetén:

 • A Küldő fél banki szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél banki szolgáltatójának.
 • A Fizető fél banki szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) 5 másodpercen belül pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását a Küldő fél banki szolgáltatójának (kód: RCVD) és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Fizető fél jóváhagyása esetén
  1. A banki szolgáltató – a Fizető fél elegendő fedezete esetén – azonnali átutalást indít a pacs.008 üzenettel
  2. A GIROInstant – a HCT Inst sémában előírtak szerint – pozitív végső státusz jelentésben (pacs.002 üzenettel) tájékoztatja az érintett feleket (a Küldő és Fizető fél banki szolgáltatóját) az átutalás sikeres elszámolásáról és kiegyenlítéséről
  3. Amennyiben a pain.013 fizetési kérelemben a fizetendő összeg módosíthatónak volt jelezve, akkor akár kisebb vagy nagyobb összeggel is történhet a fizetés a pacs.008 üzenetben.
 • A Fizető fél banki szolgáltatója (pain.014 üzenettel, ACCP visszajelzési kóddal) tájékoztatja a Küldő fél banki szolgáltatóját a fizetési kérelem ügyfél általi teljesítéséről, a sikeres átutalást követően.

2. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése és teljesítése nem csak banki szolgáltatók esetén

Lépések nem csak banki szolgáltatók esetén:

 • A Küldő fél nem banki szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél nem banki szolgáltatójának.
 • A Fizető fél nem banki szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) 5 másodpercen belül pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását a Küldő fél nem banki szolgáltatójának (kód: RCVD) és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Fizető fél jóváhagyása esetén
  • A Fizető fél banki szolgáltatója – a Fizető fél elegendő fedezete esetén – azonnali átutalást indít a pacs.008 üzenettel a Fizető fél nem banki szolgáltatójától kapott átutalási adatokkal.
  • A GIROInstant – a HCT Inst sémában előírtak szerint – pozitív végső státusz jelentésben (pacs.002 üzenettel) tájékoztatja az érintett feleket (a Küldő és Fizető fél banki szolgáltatóját) az átutalás sikeres elszámolásáról és kiegyenlítéséről
  • Amennyiben a pain.013 fizetési kérelemben a fizetendő összeg módosíthatónak volt jelezve, akkor akár kisebb vagy nagyobb összeggel is történhet a fizetés a pacs.008 üzenetben.
 • A Fizető fél nem banki szolgáltatója (pain.014 üzenettel, ACCP visszajelzési kóddal) tájékoztatja a Küldő fél nem banki szolgáltatóját a fizetési kérelem ügyfél általi teljesítéséről, a sikeres átutalást követően, a Fizető fél banki szolgáltatójától kapott státusz adatokkal.

3.2. FIZETÉSI KÉRELEM GIRO ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

3. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizetési kérelem rendszer oldalán

Lépések:

 • A Küldő fél vagy a szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO pain. 014 üzenettel (RJCT kóddal és az indok megjelölésével) visszautasítja a fizetési kérelem továbbítását a Fizető fél vagy a szolgáltatója felé, mert a benyújtott fizetési kérelem nem elégíti ki a szabványban előírt valamennyi ellenőrzési feltételt.

3.3. FIZETÉSI KÉRELEM FIZETŐ FÉL SZOLGÁLTATÓJA ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

4. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél szolgáltatójaának oldalán

Lépések:

 • A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását és elutasítását (kód: RJCT) az elutasítás okának (pl. nem létező számlaszám) megjelölésével.

3.4. FIZETÉSI KÉRELEM FIZETŐ FÉL ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

5. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél részéről

Lépések:

 • A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását (kód: RCVD) a Küldő fél szolgáltatójának és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Fizető fél elutasítja a fizetési kérelem teljesítését.
 • A Fizető fél szolgáltatója – a GIRO-n keresztül – pain.014 üzenettel értesíti a Küldő fél szolgáltatóját a kérelem Fizető fél általi elutasításáról (kód: RJCT). A Fizető fél általi visszautasítást a pain.014-ben az RJCT státusz alatti DS02 szabványos ISO kóddal kell jelezni.  Az üzenet tartalmazhatja az elutasítás okának szöveges magyarázatát is.

3.5. FIZETÉSI KÉRELEM KÜLDŐ FÉL ÁLTALI VISSZAHÍVÁSA

6. ábra – Fizetési kérelem visszahívása a Küldő fél részéről

Lépések:

 • A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását (kód: RCVD) a Küldő fél szolgáltatójának és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Küldő fél szolgáltatója visszahívást kezdeményezhet pain.014 üzenettel (kód: RJCT), ok: SL02 = Specific Service offered by Creditor Agent, amennyiben a fizetési kérelem még a Fizető fél jóváhagyására vár, azaz még nem lett elutasítva vagy kifizetve.

A Fizető fél szolgáltatója – a GIRO-n keresztül – pain.014 üzenettel értesíti a Küldő fél szolgáltatóját a visszahívási kérelem feldolgozásának eredményéről (kód: RJCT). A Reason Proprietary mező tartalmazza a visszahívás elfogadását (ACCP) vagy elutasítását jelző kódon kívül a visszahívó üzenet azonosítóját (MsgId). Az üzenet tartalmazhatja az elutasítás okának szöveges magyarázatát is.

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: A FIZETÉSI VISSZAJELZÉSI KÓDJAI

A Fizetési kérelem szolgáltatás nem ellenőrzi a címzett (Fizető fél szolgáltatója) által a fizetési kérelemre és visszahívásra adott visszajelzésben az elfogadást vagy  visszautasítást jelző kód tartalmát.

A Fizető fél szolgáltatója használhatja az ISO 20022 honlapon elérhető kódlistában szereplő kódokat, továbbá a Küldő fél szolgáltatójával kötött előzetes bilaterális megállapodás szerinti kódokat is. Ez utóbbi esetben a kódok használatának valamennyi következményét az érintett feleknek kell viselniük.

Az alábbi táblázatban feltüntettük a javasolt ISO20022 szabvány szerinti visszautasítási kódokon kívül az elfogadást jelző kódot is, és azok magyarázatát:

Identification
Code Name Definition
ACCP AcceptedCustomerProfile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
12 AC02 InvalidDebtorAccountNumber Debtor account number invalid or missing
14 AC04 ClosedAccountNumber Account number specified has been closed on the bank of account’s books.
15 AC05 ClosedDebtorAccountNumber Debtor account number closed
16 AC06 BlockedAccount Account specified is blocked, prohibiting posting of transactions against it.
20 AC10 InvalidDebtorAccountCurrency Debtor account currency is invalid or missing
22 AC12 InvalidAccountType Account type missing or invalid.
Generic usage if cannot specify between group and payment information levels
23 AC13 InvalidDebtorAccountType Debtor account type missing or invalid
25 AG01 TransactionForbidden Transaction forbidden on this type of account (formerly NoAgreement)
34 AG10 AgentSuspended Agent of message is suspended from the Real Time Payment system.
Generic usage if it cannot be determined who exactly is suspended.
38 AM02 NotAllowedAmount Specific transaction/message amount is greater than allowed maximum
72 BE16 InvalidDebtorIdentificationCode Debtor or Ultimate Debtor identification code missing or invalid
79 CH03 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInFuture Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the future
80 CH04 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInPast Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the past
100 DS02 OrderCancelled An authorized user has cancelled the order
131 DS24 WaitingTimeExpired Waiting time expired due to incomplete order
144 DU04 DuplicateEndToEndID End To End ID is not unique.
158 FF08 InvalidEndToEndId End to End Id missing or invalid
167 MD07 EndCustomerDeceased End customer is deceased.
170 NARR Narrative Reason is provided as narrative information in the additional reason information.
176 RC06 InvalidDebtorBICIdentifier Debtor BIC identifier is invalid or missing
188 RR04 RegulatoryReason Regulatory Reason
189 RR05 RegulatoryInformationInvalid Regulatory or Central Bank Reporting information missing, incomplete or invalid.

2. MELLÉKLET: A FIZETÉSI KÉRELEM MAGYAR SAJÁTOSSÁGAI

Karakterkészlet – nem megfelelőség estén visszautasítás
A fizetési kérelemhez tartozó üzenetek text típusú mezőiben – ha azok nem azonosítók – az UTF-8 szerinti összes alapkarakteren (a 32-126 közötti tartományban) felül kizárólag a 128 fölötti „extended” ASCII tartományban található magyar ékezetes karakter használható. A meg nem felelő karakter használatakor a Fizetési kérelem érvénytelennek minősül és az a rendszer által visszautasításra kerül.
Üzenetazonosító felépítése
(RTP-REF/1 szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A megbízásoknak egyedi azonosítóval kell rendelkezniük, amelyek 7 naptári napon belül nem ismétlődhetnek.
A fizetési kérelem maximálisan 35 karakteres üzenetazonosítójának (MsgId) elvárt felépítése az alábbi:

1. – 11. karakter Küldő fél szolgáltatója (BIC / BEI)
8 karakteres BIC esetén a 9. – 11. karakter: 3 db aláhúzás-jel (_)
12. karakter elválasztójel (-)
13. – 20. karakter feldolgozás / benyújtás dátuma év, hó, nap (ééééhhnn)
21. karakter elválasztójel (-)
22. – 35. karakter a megbízás feldolgozási napon belüli egyedi sorszáma (maximálisan 14 karakter)
Például:
KEZDBIC8___-20180322-12345678ABCDE0 vagy
KEZDBIC1111-20180322-ABCDE012345678

Megjegyzés: ha az üzenetazonosító felépítése nem szabványos, akkor a Fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül (HU56 indokkal).
Devizanem – nemmegfelelőség esetén visszautasítás
A fizetési kérelem devizaneme kizárólag magyar Forint, azaz HUF lehet, az összeg pedig egész számban kifejezetten, két tizedes jegyre jelölhető meg, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett. Ezen feltételek nem teljesítés esetén a fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül.
Végrehajtási idő kezdete
A végrehajtási idő kezdetét a tranzakciót beküldő fél ezredmásodperc pontossággal határozza meg.
A Fizetési kérelem szolgáltatás naplózza a tranzakció feldolgozásának időtartamát: indítástól a címzetthez érkezésig.
Másodlagos számlaazonosító jelzése (PROXY-REF szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A fizetési kérelemben jelölni kell, hogy a fizető/kötelezett ügyfél azonosítása másodlagos számlaazonosítóval történt.
Üzenetazonosító feltüntetése végponttól-végpontig (RTP-REF/2 szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
Az (MsgId-beli) üzenetazonosítót fel kell tüntetni a végponttól-végpontig „utazó” (EndToEndId) mezőben is. Ha nem egyezik a két külön mezőben (MsgId vs. EndToEndId) szereplő üzenetazonosító, akkor a fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül (HU57 indokkal).

A fizetési kérelmet teljesítő HCT Inst megbízásban két mező hordozza azt az információt, amiből egyértelműen látszik, hogy az adott azonnali tranzakció egy fizetési kérelemre történő válasz:

 • Az azonnali megbízás EndToEndIdentification mezőjében kell megismételni a fizetési kérelem EndToEndIdentification mezőjét, ezzel egyértelműen garantált a két tranzakció típus összekapcsolása (ld MIG: ”RTP-REF” nevű magyar szabály)
 • Az azonnali megbízás PaymentIdentification / InstructionIdentification mezőjében pedig jelezni kell többek között, hogy az adott megbízás fizetési kérelmet teljesít (ld MIG ”RTP-IND” nevű magyar szabály)

Fizető fél jelzése (FEE-PAYER szabály, lásd az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A Fizetési kérelemben lehetséges, de nem kötelező feltüntetni, hogy ki a díjfizető fél: a megbízás Kedvezményezettje vagy a Fizető fél, vagy a két fél között megosztásra kerül. (CRED / DEBT / SHAR szabály, lásd az Üzenet alkalmazási útmutatóban.)

A GIRO Zrt. díjszabását külön dokumentum fogja tartalmazni. Előfordulhat, hogy a díjszabás nem használja a díjak kiszámításához ezt a mezőt.

Összeg módosíthatóságának jelzése (RTP-MOD szabály, lásd. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)

A Fizetési kérelem összegének Címzett általi módosíthatóságát a ’-M’ konstanssal kell jelezni.

Az összeg módosíthatóságát és a maximális részletek (nn) számát, valamint a díjfizető felet ugyanabban a mezőben lehet jelezni (PaymentInformation / CreditTransferTransaction / PaymentIdentification / InstructionIdentification).

 1. A max. 35 karakter hosszúságú „InstructionIdentification” mező felépítése az alábbi:
  [FEE-PAYER][[RTP-MOD][RTP-PMAX]]
  Például:
  SHAR (osztott költségfizetés)
 2. CRED-M3 (a költséget a Kedvezményezett fizeti, a fizetési kérelem összege módosítható, és maximum 3 részletben lehet kiegyenlíteni)
 3. DEBT-M (a költséget a Fizető fél fizeti, a fizetési kérelem összege módosítható)
 4. M (a fizetési kérelem összege módosítható)
 5. M20 (a fizetési kérelem összege módosítható, és maximum 20 részletben lehet kiegyenlíteni)

Fizetési kérelem és az azonnali átutalás üzenet mezőinek relációja

 • Az üzenet alkalmazási útmutatóban leírt módon képzett egyedi MsgId azonosítót kell a pain.013 üzenet PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / EndToEndId mezőjében is szerepeltetni (így biztosított, hogy az azonnali átutalás EndToEndId-ja is ezt az az EndToEndId-tartalmazza).
 • A Fizetési kérelem teljesítésére küldött pacs.008 CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId mezőjébe a pain.013 EndToEndId mezőjét kell szerepeltetni, ez hivatkozza meg a Fizetési kérelmet egyértelműen.

Fizető fél jelzése és összeg módosíthatósága

 • Pain.013 PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / InstrId mezőben kell szerepelteni a Feepayer-t, az összeg módosíthatóságának megengedését, és a maximális részletfizetések számát.
 • A Pacs.008 CdtTrfTxInf / PmtId / InstrId mezőjébe kell díjfizetőt/Feepayer-t szerepeltetni és a „R” konstanst, ami azt mutatja, hogy az azonnali átutalás a vonatkozó Fizetési kérelemre válaszol.

Adathordozó megjelenítése

A fizetési kérelemben (a Regulatory Reporting blokkban) feltüntetendő az adathordozó típusának kódja
(H-DATA/1) és azonosítója (H-DATA/2) az alábbiak szerint:

kód magyarázat
CustomerID Ügyfélazonosító (számlafizetéseknél)
CredTranID Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója
InvoiceID Számla vagy nyugta azonosító
LoyaltyID Törzsvásárlói vagy kedvezményrendszer azonosítója
MerchDevID Kereskedői eszköz (pénztárgép, POS) azonosító
NAVCheckID NAV ellenőrzőkód
ShopID Kereskedelmi egység, bolt azonosító

3. MELLÉKLET: SZAKKIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

A táblázat összevontan tartalmazza a HCT Inst, a Másodlagos számlaazonosító, a Fizetési kérelem szolgáltatás szabálykönyveiben és a GIROInstant Likviditáskezelési ismertetőben használt szakkifejezések és rövidítések magyarázatát.

Szakkifejezés Magyarázat
AFR hitelkeret A közvetlen rendszertag által egy VIBER-üzemidőn kívüli időszak alatt maximálisan felvehető AFR-hitel értékét mutatja meg.
A soron következő VIBER-üzemidőn kívüli időszakra vonatkozó AFR-hitelkeretet minden elszámolásforgalmi munkanap végén az MNB számolja és állapítja meg.
Alsó küszöbérték Amennyiben az automatikus, illetve a manuális ellenőrzés pillanatában a teljesítési számla egyenlegének értéke ez alatt van, a GIROInstant rendszer automatikus likviditás beutaláskérést kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának terhére.
Átutalás A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás.
Bank A HCT Inst sémát bemutató fejezetekben a fizetési számlát vezető, kiegyenlítésben részt vevő Pénzforgalmi Szolgáltató kifejezés helyett az SCT Inst sémával való összhang megtartása miatt használt kifejezés.
Bankkód A pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, a belföldi pénzforgalmi jelzőszámok első három számjegye.
Beutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájáról a letéti gyűjtőszámlára az alsó küszöbérték túllépésekor
BIC Bank Identifier Code / A SWIFT rendszerben használatos üzleti (bank) azonosító kód
CAP A GIROInstant Közvetlen résztvevője által, Közvetett résztvevőnként meghatározható korlát, mellyel megszabható, hogy az adott Közvetett résztvevő napi terhelései mennyivel haladhatják meg a jóváírásait.
Credit Line A teljesítési számla elérhető egyenlegének a kiegyenlített nettó forgalommal korrigált értéke.
CSM Clearing and Settlement Mechanism / Elszámolási és kiegyenlítési mechanizmus
EACHA European Automated Clearing House Association / Európai Klíringházak Szövetsége
Elérhető egyenleg A Teljesítési számla egyenlege, mely az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgál. Az elérhető egyenleget az elszámolt azonnali átutalások nettó forgalmi értéke, illetve a Közvetlen résztvevő fedezet ki- és beutalásai módosítják.
Elszámolás Pénzkövetelések és tartozások kölcsönös beszámítása,
jóváírások és terhelések alapján a bankközi egyenlegek kiszámítása.
EPC European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
Értéknap Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Felhasználó A GIROInstant kiegészítő szolgáltatásainak használatára szerződött jogi személy.
Felső küszöbérték Amennyiben az automatikus, illetve a manuális ellenőrzés pillanatában a teljesítési számla egyenlegének értéke e felett van, a GIROInstant rendszer automatikus likviditás kiutalást kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának javára.
Fizetési kérelem szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:

fizetési kérelem kezdeményezésére és visszahívására, ill. a kérelem és a visszahívás megválaszolására (elfogadás vagy elutasítás) vonatkozó üzenetek befogadása, vizsgálata, feldolgozása, továbbítása.

Fizetési megbízás A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés.
Fizetési művelet A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési rendszer Elszámolási, illetve kiegyenlítési rendszer, amely a fizetési műveletek feldolgozására, elszámolására vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, valamint egységes szabályokat alkalmaz.
Fizetési séma Szabályok, előírások, szabványok és üzenetsablonok (XSD) gyűjteménye
Fizetési számla Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Fizető fél Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, vagy
d) aki a fizetési kérelem címzettje.
Fizető fél szolgáltatója Az a szolgáltató, amely a Fizető félnek pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, vagy a Fizető félnek címzett fizetési kérelmet fogadja.
Fogyasztó A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi platformjának és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.
GIROInstant / GIROInst rendszer A GIRO Zrt. által működtetett, a Bankközi Klíring Rendszer részét képező, az átutalások folyamatos és azonnali elszámolását és kiegyenlítését végző, a HCT Inst sémán alapuló azonnali átutalás alapszolgáltatást megvalósító számítástechnikai rendszer. A GIROInst rendszer része a Kiegészítő szolgáltatások (Fizetési kérelem és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás) továbbá a központi rendszer integrálását és kiszolgálását megvalósító további rendszerelemek, alkalmazások.
HCT Inst Instant Hungarian Credit Transfer, magyar sajátosságokkal kiegészített SCT Inst fizetési séma.

A GIROInstant alapszolgáltatása.

HKNY Hitel Keret Nyilvántartó. VIBER nyitvatartási időn túl, extra fedezet bevonás lehetőségét biztosító modul, mely a GIROInstant résztvevőinek elkülönítetten analitikus nyilvántartást vezet.
IBAN International Bank Account Number – A fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál.
Kedvezményezett Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Kezdeményező fél szolgáltatója A Kezdeményező fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Kezdeményező fél
(Kezdeményező)
Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad.
Kiegészítő szolgáltatások A GIROInstant (alapszolgáltatáson kívüli) egyéb szolgáltatásai: Fizetési kérelem szolgáltatás és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás
Kiegyenlítés A rendszer résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlítése a teljesítési számlákon.
Kiegyenlített nettó forgalom A GIROInstant-beli kiegyenlített jóváírások (fogadott összegek) és kiegyenlített terhelések (küldött összegek) különbsége. Közvetlen résztvevő esetén a kiegyenlített nettó forgalom értéke a rekonsziliációs ciklusok végén átvezetésre kerül a Credit Line-ra, míg a Közvetett résztvevők esetén az elszámolási nap végén nullázódik.
Kiutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájára a letéti gyűjtőszámláról a felső küszöbérték túllépésekor.
Közvetett résztvevő Az a Résztvevő, amelynek fizetési forgalma a fizetési rendszerben egy Közvetlen Résztvevőnél vezetett fizetési számláján bonyolódik. A Közvetett Résztvevő nem áll szerződéses jogviszonyban a GIRO Zrt.-vel, jogait és kötelezettségeit a Közvetlen Résztvevővel kötött szerződése tartalmazza.
Közvetlen résztvevő Az az együttműködő fél, amely a saját és megbízói fizetési műveleteiből származó követelését és tartozását a teljesítést végző együttműködő fél által vezetett fizetési számláján a többi közvetlen résztvevő fizetési számlájával vagy egy központi technikai számlával szemben rendezi.
Küldő fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelmet benyújtja a szolgáltatóján keresztül vagy közvetlenül a GIRO-nak.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Letéti gyűjtőszámla A Rendszertag pénzforgalmi szolgáltató megbízásainak valós időben történő kiegyenlítéséhez szükséges fedezeti összegeket tároló, az MNB-nél erre a célra nyitott számla.
A letéti gyűjtőszámla egyenlege VIBER nyitvatartási időben megegyezik a teljesítési számlák összesített egyenlegével.
Likviditás Az átutalás teljesítéséhez szükséges, a teljesítési számlán rendelkezésre álló egyenleg.
Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:
a másodlagos számlaazonosítók az ügyfél címezhetőségét elősegítő,  a GIRO által nyilvántartott speciális karaktersorozat (pl. mobiltelefonszám, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel vagy adószám) központi adatbázisának üzemeltetése és annak biztosítása, hogy a Bankok másodlagos számlaazonosítókat regisztrálhassanak, törölhessenek, illetve kérdezhessenek le.
MNB Magyar Nemzeti Bank
Pénz Bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz.
Pénzforgalmi intézmény Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvényben meghatározott fogalom.
Pénzforgalmi jelzőszám Olyan, a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 1. melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely egy adott pénznemben vezetett fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál.
Pénzforgalmi számla Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.
Pénzforgalmi szolgáltatás a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,

d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,

e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása,

f) a készpénzátutalás,

g) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,

h) a számlainformációs szolgáltatás

Pénzforgalmi szolgáltató / Pfsz. Az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és Magyar Államkincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
Referencia-szint A teljesítési számlaegyenleg – Közvetlen résztvevő által definiált – értéke, amelyre a ki- és beutalás után vissza kell állni.
Rendelkezésre jogosult A számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy.
REST hívás A REST (Representational State Transfer) egy kifejezetten HTTP protokollra fejlesztett kommunikációs architektúra típus, mely kliens és szerver közti kommunikáció megvalósítására használható. A REST protokollon nem kizárólag XML üzeneteket lehet forgalmazni, használható többek között egyszerű szöveg, vagy JSON formátum továbbítására is. A kliensek kéréseket indítanak a szerverek felé; a szerverek kéréseket dolgoznak fel és a megfelelő választ küldik vissza.

A NAS (Nets Addressing Service) kéréseket a MIG-ben (Message Implementation Guideline) ismertetett HTTPS alapú URL segítségével lehet feltenni.

SCT Inst SEPA Instant Credit Transfer, az EPC sémája az azonnali fizetéshez.
SEPA Single Euro Payments Area / Egységes Euró Fizetési Övezet
A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.
SOAP Simple Object Access Protocol egy protokoll, amelyet webszolgáltatások hálózaton keresztüli kommunikációjához használnak.

Nem kötődik szigorúan a HTTP protokollhoz, viszont csak XML üzenetekkel kommunikál.

Számlatulajdonos A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél.
Teljesítési számla A GIROInstant rendszer alapszolgáltatást igénybe vevő Közvetlen résztvevők mindenkori likviditását tartalmazó, azonnali tranzakcióinak teljesítésére felhasználható, az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgáló számla.
Terhelési nap Az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
Transzfer megbízás A teljesítési számla egyenlegét módosító (kiutalási vagy beutalási) fizetési megbízás.
Tranzakció Az átutalás, fizetési megbízás és kivizsgálási üzenet szinonimájaként használt kifejezés.
Ügyfél A fizető fél vagy a kedvezményezett.
VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, melyet az MNB működtet.
XML Extensible Markup Language
Öndokumentáló formátum, amely struktúra- és mezőneveket ír le speciális értékekkel, adattartalommal együtt.
XSD XML Schema Definition / séma definíció / üzenetsablon
Az XSD segítségével felírhatóak azok a szabályrendszerek, amelyeknek meg kell, hogy feleljen egy XML dokumentum ahhoz, hogy “érvényes” legyen az adott fizetési sémában.

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése, jóváhagyása és teljesítése
2. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése és teljesítése nem csak banki szolgáltatók esetén
3. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizetési kérelem rendszer oldalán
4. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél szolgáltatójának oldalán
5. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél részéről
6. ábra – Fizetési kérelem visszahívása a Küldő fél részéről

 • 1 European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
 • 2 Straight Through Processing