Slider

Fizetési kérelem szabálykönyv V2.0

Készítette

GIRO Zrt.

A Szabálykönyv innen tölthető le

A GIRO Zrt. kijelenti, hogy a jelen dokumentum tartalma nem végleges, fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentum tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, különösen, de nem kizárólag akkor, ha jogszabály módosul, vagy a dokumentum tartalmát meghatározó bármely körülmény, vagy tény úgy változik, hogy az a dokumentum tartalmának a módosítását is igényli. Ezért a GIRO Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni, közvetlen és közvetett kárért, amely dokumentumot felhasználó, arra üzleti döntést alapozó, informatikai fejlesztést indító személyeknél keletkezik a dokumentum módosításával összefüggésben. A GIRO Zrt. a jelen dokumentum vonatkozásában megadja a jogot a Felhasználónak, hogy a jelen dokumentumot korlátlan számban a számítógépére letöltheti, adathordozókon tárolhatja, kinyomtathatja, saját célra használhatja, azonban a dokumentum – részeinek, vagy egészének – nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, átdolgozására, feldolgozására, bárminemű egyéb módosítására, fordítására kizárólag a GIRO Zrt. jogosult, illetve a Felhasználó vagy más személyek ezeket a jogokat kizárólag a GIRO Zrt. írásába foglalt engedélye alapján gyakorolhatják. Ezen jogok biztosítása nem jelenti a GIRO Zrt. részéről a fenti felelősség kizárás feloldását, vagy visszavonását.

© GIRO Zrt.

Budapest, 2018. május 31.

1. BEVEZETÉS

A Fizetési kérelem szolgáltatás az év minden napján 0-24 óra között folyamatosan működő, a Fizetési kérelemhez kapcsolódó üzeneteket ellenőrző és továbbító központi infrastruktúra. A szolgáltatás jelen Szabálykönyve tartalmazza – a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályi előírásokkal összhangban – a szolgáltatás leírását, funkcióit, a szereplőkre vonatkozó szabályokat, valamint a Fizetési kérelem üzeneteinek kezelésével és a feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat és információkat.

1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA

Jelen dokumentum részletezi a szolgáltatáshoz csatlakozó Felhasználók számára a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz való csatlakozás szabályait, az üzenetáramlási folyamatok leírását, gyakorlati tudnivalókat és szabványokat.

1.2. Hivatkozások, felhasznált dokumentumok

Azonosító Cím
EPC1 szabályzatok, szabványok
EPC 004-16
EPC 122-16
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME RULEBOOK
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME INTERBANK IMPLEMENTATION GUIDELINES
ISO Szabványok
ISO20022 Financial Services – Universal Financial Industry message scheme
Creditor Payment Activation Request, pain.013 – Payment Initiation
Payment Activation Request Status Report, pain.014 – Payment Response
Vonatkozó jogi szabályozások
MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2017. (XII.14.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról
Egyéb dokumentumok
Fizetési kérelem üzenet alkalmazási útmutató GIRO_VAS_Message_Implementation_Guidelines_v1.0_29032018
Másodlagos számlaazonosító szabálykönyv Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás szabálykönyv v2.0
HCT Inst Szabálykönyv v2.0 HCT Inst Szabálykönyv v2.0 HCT Inst Szabálykönyv

1.3. A DOKUMENTUM JELLEGE

A Szabálykönyv nem szabályzat, bármilyen hivatkozás a GIRO Zrt. vagy a Felhasználó jogaira, kötelezettségeire, vagy felelősségére csupán a tájékoztatás célját szolgálja. A Felhasználók kötelezettségeit, felelősségét és jogait a megfelelő Szolgáltatási szerződés / Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

1.4. VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Változat Megjelenés időpontja Tartalom, változás
v1.0 2017.07.31. Fizetési kérelem szabálykönyvének első publikus változata
v1.1 2017.10.06. Fizetési kérelem szabálykönyvének második publikus változata
„4. Szakkifejezések, rövidítések” ponttal bővült
„5. Változáslista” ponttal bővült
Fogalmak egységesítése megtörtént
v1.2 2017.12.11. Fizetési kérelem szabálykönyvének harmadik publikus változata
Banki észrevételek átvezetése
MNB rendeletének az átvezetése
Változáslista tartalmazza a v1.1-től való eltérést
v2.0 2018.05.31. Fizetési kérelem szabálykönyvének negyedik publikus változata
Strukturális és tartalmi átszerkesztés az implementálandó rendszer sajátosságainak figyelembe vételével.

2. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A GIRO Zrt. által működtetett GIROInstant szolgáltatás nyílt szabványokon alapul. A feldolgozás manuális beavatkozást nem igényel, STP feldolgozásnak minősül.

2.1. A FIZETÉSI KÉRELEM FOGALMA

A fizetési kérelem a Küldő fél által a Fizető félnek címzett fizetési kérésre vonatkozó – pénzmozgással nem járó – szabványosított üzenet, amely az azonnali átutalási megbízás megadásához, és a Kedvezményezett fél szolgáltatója általi feldolgozásához szükséges valamennyi adatát tartalmazza. A Küldő fél a szolgáltatójával történt megállapodás alapján benyújtott fizetési kérelemmel azonnali átutalás kezdeményezését kérheti a Fizető félnél. A fizetési kérelmet a Küldő fél a GIRO Zrt.-vel kötött megállapodás alapján közvetlenül is eljuttathatja a GIRO Zrt.-hez.

2.2. A FIZETÉSI KÉRELEM SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

A Küldő fél a fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a szolgáltatójához, hogy abban az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között – a Fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett – a Fizető fél fizetési számlájához rendelt másodlagos számlaazonosító szerepel. Ekkor a Küldő fél szolgáltatójának a feladata a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó nevet és banki adatokat közvetlenül vagy egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül a másodlagos számlaazonosító adatbázisban megkeresni és fizetési kérelmet ezekkel az adatokkal beküldeni a GIRO Zrt. felé.
A Küldő fél a fizetési kérelemben meghatározza annak érvényességét, amely jogszabály alapján a Fizetési kérelem benyújtását követő legfeljebb kettő (2) naptári hónap lehet, amely az utolsó naptári nap 24 óráig érvényes. A rendszer a fizetési kérelem érvényességi idejét nem ellenőrzi, érvényességi időtől függetlenül kerülnek továbbításra a fizetési kérelmek.
A fizetési kérelemben jelezhető, hogy a fizetendő összeget a Fizető fél jogosult-e módosítani vagy sem.
A Fizetési kérelem szolgáltatáshoz nem csak Pénzforgalmi szolgáltatók csatlakozhatnak, hanem a GIRO Zrt. szerződéses feltételeit teljesítő Magyarországon bejegyzett jogi személyek is.
A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül a fizetési kérelmet eljuttatja a Fizető fél szolgáltatója részére. A Fizető fél szolgáltatója az általa elfogadott fizetési kérelmet a Fizető féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában haladéktalanul továbbítja a Fizető fél részére.
A Fizető féllel kötött megállapodás hiányában a Fizető fél szolgáltatója a fizetési kérelemnek a Fizető fél részére való továbbítását visszautasíthatja.
A Fizető fél szolgáltatója a fizetési kérelemnek a Fizető fél részére történő továbbításáról vagy annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül értesíti a Küldő fél szolgáltatóját, aki értesíti a Küldő felet a kézbesítés sikertelenségéről.
A fizetési kérelem célja, hogy a Fizető fél oldalán automatizálja a fizetési megbízás elindítását. A Fizető fél a kérésben az egyedi átutalás valamennyi adatát megkapja a szolgáltatója által biztosított felületen és módon, majd az adatok ellenőrzését követően jóváhagyhatja az utalást.
A FIZETÉSI KÉRELEM SZOLGÁLTATÁS ALAPFUNKCIÓI

 • A fizetési kérelemhez kapcsolódó üzenetek fogadása, formai és tartalmi ellenőrzése és az érintett szolgáltatók felé történő továbbítása.
 • Minden visszautasított üzenet visszaigazolása
  • visszautasítva (a visszaigazolásban jelzett indok miatt).
 • A szolgáltatásra szerződő felek nyilvántartása az alábbiak szerint
  • azonosító, BIC / BEI (Bank Identification Code / Business Enterprise Identification),
  • hálózati kapcsolódási végpont.

A FIZETÉSI KÉRELEM ÜZLETI FOLYAMATÁNAK SZEREPLŐI

Szereplő Definíció
Küldő fél
(Küldő)
Az a jogalany, aki a fizetési kérelem kedvezményezettje.
A fizetési kérelem beküldője megegyezhet a fizetési kérelem kedvezményezettjével, amennyiben a Fizetési kérelem szolgáltatásra a GIRO-val szerződést köt.
Fizető fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelem címzettje.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Fizető fél szolgáltatója A Fizető fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi platformjának és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.

KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Közvetlen csatlakozó: a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz saját kommunikációs végponton keresztül csatlakozik.
 • Közvetett csatlakozó: a Fizetési kérelem szolgáltatáshoz egy Közvetlen csatlakozón keresztül kapcsolódik, nem rendelkezik saját kommunikációs végponttal.

3. A FIZETÉSI KÉRELEM FOLYAMATÁBRÁI

A folyamatábrákon az ügyfél és szolgáltatója közötti kommunikáció módja nincs meghatározva. A szolgáltatók és központi rendszer között szabványos ISO üzenetek áramolnak, melyek típusai az ábrákon feltüntetésre kerültek. A fizetési kérelmet pain.013 formátumban kell benyújtani, melyre válaszul több pain.014 üzenet érkezhet. A „GrpSts” a fizetési kérelem állapotát jelzi: lehet fogadott (RCVD = received), visszautasított (RJCT = rejected) vagy teljesített (ACCP = accepted).

3.1. FIZETÉSI KÉRELEM – POZITÍV ÁG

1. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése, jóváhagyása és teljesítése

Lépések:

 • A Küldő fél vagy a szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél vagy szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) 5 másodpercen belül pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását a Küldő fél szolgáltatójának (kód: RCVD) és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Fizető fél jóváhagyása esetén
  1. A szolgáltató – a Fizető fél elegendő fedezete esetén – azonnali átutalást indít a pacs.008 üzenettel
  2. A GIROInstant – a HCT Inst sémában előírtak szerint – pozitív végső státusz jelentésben (pacs.002 üzenettel) tájékoztatja az érintett feleket (a Küldő és Fizető fél szolgáltatóját) az átutalás sikeres elszámolásáról és kiegyenlítéséről
  3. Amennyiben a pain.013 fizetési kérelemben a fizetendő összeg módosíthatónak volt jelezve, akkor több részletben is történhet a fizetés, ami több pacs.008 és azt követő pain.014 üzenetet jelent.
 • A Fizető fél vagy a szolgáltatója (pain.014 üzenettel, ACCP visszajelzési kóddal) tájékoztatja a Küldő felet vagy szolgáltatóját a fizetési kérelem ügyfél általi teljesítéséről, a sikeres átutalást követően.

3.2. FIZETÉSI KÉRELEM GIRO ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

2. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizetési kérelem rendszer oldalán

Lépések:

 • A Küldő fél vagy a szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO pain. 014 üzenettel (RJCT kóddal és az indok megjelölésével) visszautasítja a fizetési kérelem továbbítását a Fizető fél vagy a szolgáltatója felé, mert a benyújtott fizetési kérelem nem elégíti ki a szabványban előírt valamennyi ellenőrzési feltételt.

3.3. FIZETÉSI KÉRELEM FIZETŐ FÉL SZOLGÁLTATÓJA ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

3. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél szolgáltatójaának oldalán

Lépések:

 • A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását (kód: RCVD) és elutasítását (kód: RJCT) az elutasítás okának (pl. nem létező számlaszám) megjelölésével.

3.4. FIZETÉSI KÉRELEM FIZETŐ FÉL ÁLTALI VISSZAUTASÍTÁS

4. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél részéről

Lépések:

 • A Küldő fél szolgáltatója a fizetési kérelmet (szükség esetén a másodlagos számlaazonosító banki adatokkal való helyettesítése után) pain.013 formátumban benyújtja a GIRO-ba.
 • A GIRO a – hibátlan – kérelmet továbbítja a Fizető fél szolgáltatójának.
 • A Fizető fél szolgáltatója (a GIRO-n keresztül) pain.014 üzenettel visszaigazolja a kérelem fogadását (kód: RCVD) a Küldő fél szolgáltatójának és továbbítja a kérelmet a Fizető félnek.
 • A Fizető fél elutasítja a fizetési kérelem teljesítését az elutasítás okának megjelölésével.
 • A Fizető fél szolgáltatója – a GIRO-n keresztül – pain.014 üzenettel értesíti a Küldő fél szolgáltatóját a kérelem Fizető fél általi elutasításáról (kód: RJCT) és az elutasítás okáról.

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: A FIZETÉSI KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁSI KÓDJAI

A Fizetési kérelem szolgáltatás nem ellenőrzi a címzett (Fizető fél szolgáltatója) által a fizetési kérelemre adott negatív visszajelzésben a visszautasítási kód tartalmát.
A Fizető fél szolgáltatója használhatja az ISO 20022 honlapon elérhető kódlistában szereplő kódokat, továbbá a Küldő fél szolgáltatójával kötött előzetes bilaterális megállapodás szerinti kódokat is. Ez utóbbi esetben a kódok használatának valamennyi következményét az érintett feleknek kell viselniük.

Az alábbi táblázatban feltüntettük a javasolt ISO20022 szabvány szerinti visszautasítási kódokat, és azok magyarázatát:

Identification
Code Name Definition
12 AC02 InvalidDebtorAccountNumber Debtor account number invalid or missing
14 AC04 ClosedAccountNumber Account number specified has been closed on the bank of account’s books.
15 AC05 ClosedDebtorAccountNumber Debtor account number closed
16 AC06 BlockedAccount Account specified is blocked, prohibiting posting of transactions against it.
20 AC10 InvalidDebtorAccountCurrency Debtor account currency is invalid or missing
22 AC12 InvalidAccountType Account type missing or invalid.
Generic usage if cannot specify between group and payment information levels
23 AC13 InvalidDebtorAccountType Debtor account type missing or invalid
25 AG01 TransactionForbidden Transaction forbidden on this type of account (formerly NoAgreement)
34 AG10 AgentSuspended Agent of message is suspended from the Real Time Payment system.
Generic usage if it cannot be determined who exactly is suspended.
38 AM02 NotAllowedAmount Specific transaction/message amount is greater than allowed maximum
72 BE16 InvalidDebtorIdentificationCode Debtor or Ultimate Debtor identification code missing or invalid
79 CH03 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInFuture Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the future
80 CH04 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInPast Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the past
100 DS02 OrderCancelled An authorized user has cancelled the order
131 DS24 WaitingTimeExpired Waiting time expired due to incomplete order
144 DU04 DuplicateEndToEndID End To End ID is not unique.
158 FF08 InvalidEndToEndId End to End Id missing or invalid
167 MD07 EndCustomerDeceased End customer is deceased.
170 NARR Narrative Reason is provided as narrative information in the additional reason information.
176 RC06 InvalidDebtorBICIdentifier Debtor BIC identifier is invalid or missing
188 RR04 RegulatoryReason Regulatory Reason
189 RR05 RegulatoryInformationInvalid Regulatory or Central Bank Reporting information missing, incomplete or invalid.

2. MELLÉKLET: A FIZETÉSI KÉRELEM MAGYAR SAJÁTOSSÁGAI

Karakterkészlet – nem megfelelőség estén visszautasítás
A fizetési kérelemhez tartozó üzenetek text típusú mezőiben – ha azok nem azonosítók – az UTF-8 szerinti összes alapkarakteren (a 32-127 közötti tartományban) felül kizárólag a 128 fölötti „extended” ASCII tartományban található magyar ékezetes karakter használható. A meg nem felelő karakter használatakor a Fizetési kérelem érvénytelennek minősül és az a rendszer által visszautasításra kerül.
Üzenetazonosító és tranzakcióazonosító felépítése
(RTP-REF/1 szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A megbízásoknak egyedi azonosítóval kell rendelkezniük, amik 7 naptári napon keresztül nem ismétlődhetnek.
A fizetési kérelem maximálisan 35 karakteres üzenetazonosítójának (MsgId) elvárt felépítése az alábbi:

1. – 11. karakter Küldő fél szolgáltatója (BIC / BEI)
8 karakteres BIC esetén a 9. – 11. karakter: 3 db aláhúzás-jel (_)
12. karakter elválasztójel (-)
13. – 20. karakter feldolgozás / benyújtás dátuma év, hó, nap (ééééhhnn)
21. karakter elválasztójel (-)
22. – 35. karakter a megbízás feldolgozási napon belüli egyedi sorszáma (maximálisan 14 karakter)
Például:
KEZDBIC8___-20180322-12345678ABCDE0 vagy
KEZDBIC1111-20180322-ABCDE012345678

Megjegyzés: ha az üzenetazonosító felépítése nem szabványos, akkor a Fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül (HU56 indokkal).
Hibakódok
Amennyiben a Fizetési kérelmet az ISO 20022 kódlistában nem szereplő indok miatt kell a címzettnek visszautasítania, úgy a HCT Inst megbízásban, magyar – HUnn – hibakóddal jelölhető a visszautasítás oka.
Devizanem – nemmegfelelőség esetén visszautasítás
A fizetési kérelem devizaneme kizárólag magyar Forint, azaz HUF lehet, az összeg pedig egész számban kifejezetten, két tizedes jegyre jelölhető meg, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett. Ezen feltételek nem teljesítés esetén a fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül.
Végrehajtási idő kezdete
A végrehajtási idő kezdetét a tranzakciót beküldő fél ezredmásodperc pontossággal határozza meg.
A Fizetési kérelem szolgáltatás naplózza a tranzakció feldolgozásának időtartamát: indítástól a címzetthez érkezésig.
A Fizetési kérelem szolgáltatás naplózza a tranzakció feldolgozásának időtartamát: indítástól a címzetthez érkezésig.
Másodlagos számlaazonosító jelzése (PROXY-REF szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A fizetési kérelemben jelölni kell, hogy a fizető/kötelezett ügyfél azonosítása másodlagos számlaazonosítóval történt.
Üzenetazonosító feltüntetése végponttól-végpontig (RTP-REF/2 szabály, ld. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
Az (MsgId-beli) üzenetazonosítót fel kell tüntetni a végponttól-végpontig „utazó” (EndToEndId) mezőben is. Ha nem egyezik a két külön mezőben (MsgId vs. EndToEndId) szereplő üzenetazonosító, akkor a fizetési kérelem a rendszer által visszautasításra kerül (HU57 indokkal).
Fizető fél jelzése (FEE-PAYER szabály, lásd az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A Fizetési kérelemben feltüntethető, hogy ki a díjfizető fél: a megbízás Kedvezményezettje vagy a Fizető fél, vagy a két fél között megosztásra kerül a díj. (CRED / DEBT / SHAR szabály, lásd az Üzenet alkalmazási útmutatóban.)
Összeg módosíthatóságának jelzése (RTP-MOD szabály, lásd. az Üzenet alkalmazási útmutatóban)
A Fizetési kérelem összegének Címzett általi módosíthatóságát a ’MOD’ konstanssal kell jelezni.
Az összeg módosíthatóságát és a díjfizető felet ugyanabban a kötelezően kitöltendő mezőben lehet jelezni (). A mező egyediségét a feldolgozási dátum és egy egyedi sorszám biztosítja. A Fizetési kérelem szolgáltatás csak az egyediséget ellenőrzi.
A max. 35 karakter hosszúságú „PaymentInformationIdentification” mező felépítése az alábbi:
[FEE-PAYER][-RTP-MOD]-ééééhhnn-sorszám
Például: -20180511-12345; SHAR-20180522-6789; -MOD-20180529-8765
Fizetési kérelem és az azonnali átutalás üzenet mezőinek relációja

 • Pain.013 PmtInf / PmtInfId mezőben kell szerepelnie a díjfizető/Feepayer meghatározásának, az összeg címzett általi módosíthatóságának esetleges megengedésének, a dátumnak és sorszámnak.
 • Ezt az egyedi MsgId azonosítót kell a pain.013 üzenet PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / EndToEndId mezőjében is szerepeltetni (így biztosított, hogy az azonnali átutalás EndToEndId-ja is ezt az az EndToEndId-tartalmazza).
 • A Fizetési kérelem teljesítésére küldött pacs.008 CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId mezőjébe a pain.013 EndToEndId mezőjét kell szerepeltetni, ez hivatkozza meg a Fizetési kérelmet egyértelműen.

Fizető fél jelzése és összeg módosíthatósága

 • Pain.013 PmtInf / PmtInfId mezőben kell szerepelteni a Feepayer-t, az összeg módosíthatóságának megengedését, a dátumot és sorszámot.
 • A Pacs.008 CdtTrfTxInf / PmtId / InstrId mezőjébe kell díjfizetőt/Feepayer-t szerepeltetni és a „REQ” konstanst, ami azt mutatja, hogy az azonnali átutalás a vonatkozó Fizetési kérelemre válaszol.

3. MELLÉKLET: SZAKKIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

A táblázat összevontan tartalmazza a HCT Inst, a Másodlagos számlaazonosító, a Fizetési kérelem szolgáltatás szabálykönyveiben és a GIROInstant Likviditáskezelési ismertetőben használt szakkifejezések és rövidítések magyarázatát.

Szakkifejezés Magyarázat
Alsó küszöbérték A Közvetlen résztvevő teljesítési számlaegyenlegének alsó határa, amelynek túllépésekor a GIROInstant automatikus beutalás kérést indít VIBER felé.
Átutalás A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás.
Bank A HCT Inst sémát bemutató fejezetekben a fizetési számlát vezető, kiegyenlítő Pénzforgalmi Szolgáltató kifejezés helyett az SCT Inst sémával való összhang megtartása miatt használt kifejezés.
Bankkód A pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, a belföldi pénzforgalmi jelzőszámok első három számjegye.
Beutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájáról a letéti gyűjtőszámlára az alsó küszöbérték túllépésekor
BIC Bank Identifier Code / A SWIFT rendszerben használatos üzleti (bank) azonosító kód
CSM Clearing and Settlement Mechanism / Elszámolási és kiegyenlítési mechanizmus
EACHA European Automated Clearing House Association / Európai Klíringházak Szövetsége
EPC European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
Értéknap Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Felhasználó A GIROInstant kiegészítő szolgáltatásainak használatára szerződött jogi személy.
Felső küszöbérték A Közvetlen résztvevő teljesítési számlaegyenlegének felső határa, amelynek túllépésekor a GIROInstant automatikus kiutalás kérést indít VIBER felé.
Fizetési megbízás A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés.
Fizetési rendszer Pénzátutalási rendszer, amely a fizetési műveletek feldolgozására, elszámolására vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, valamint egységes szabályokat alkalmaz.
Fizetési művelet A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési séma Szabályok, előírások, szabványok és üzenetsablonok (XSD) gyűjteménye
Fizetési számla Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Fizetési számla Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Fizető fél Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, vagy
d) aki a fizetési kérelem címzettje.
Fizető fél szolgáltatója Az a szolgáltató, amely a Fizető félnek pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, vagy a Fizető félnek címzett fizetési kérelmet fogadja.
Fogyasztó Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi platformjának és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.
GIROInstant / GIROInst A GIRO Zrt. által működtetett, az átutalások folyamatos és azonnali elszámolását és kiegyenlítését végző, az HCT Inst sémán alapuló alapszolgáltatás, valamint a Kiegészítő szolgáltatások.
GIROInstant letéti gyűjtőszámla A Rendszertagok megbízásainak kiegyenlítéséhez szükséges likviditást összesítve tároló VIBER-ben vezetett számla. A letéti gyűjtőszámla egyenlege megegyezik a GIROInstant teljesítési számlák kumulált egyenlegével.
GIROInstant teljesítési számla A GIROInstant szolgáltatást igénybe vevő Közvetlen résztvevő mindenkori likviditását, egyenlegét tartalmazó, az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgáló számla egyenlege.
HCT Inst Instant Hungarian Credit Transfer, magyar sajátosságokkal kiegészített SCT Inst fizetési séma.
IBAN International Bank Account Number – A fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál.
Kedvezményezett Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Kezdeményező fél
(Kezdeményező)
Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad.
Kezdeményező fél szolgáltatója A Kezdeményező fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Kiegyenlítés Elszámolás rendezése a teljesítési számlákon.
Kiutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájára a letéti gyűjtőszámláról a felső küszöbérték túllépésekor
Közvetlen csatlakozó Fizetési kérelem szolgáltatásra szerződött résztvevő, aki a fizetési kérelem szolgáltatáshoz saját kommunikációs végponton keresztül csatlakozik.
Közvetett csatlakozó Fizetési kérelem szolgáltatásra szerződött résztvevő, aki a fizetési kérelem szolgáltatáshoz egy Közvetlen csatlakozón keresztül kapcsolódik, nem rendelkezik saját kommunikációs végponttal.
Közvetett résztvevő Olyan – saját bankkóddal rendelkező – pénzforgalmi szolgáltató, amely egy közvetlen végponttal rendelkező résztvevőn keresztül csatlakozik a GIROInstant rendszerhez és forgalmának elszámolása és kiegyenlítése egy Közvetlen résztvevő teljesítési számláján történik valamint likviditásának biztosítása a teljesítési számlával rendelkező közvetlen résztvevőjén keresztül történik
Közvetlen résztvevő Saját VIBER számlával és saját GIROInstant teljesítési számlával rendelkező fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetlen végponton keresztül csatlakozik a GIROInstant rendszerhez.
Küldő fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelmet benyújtja a szolgáltatóján keresztül vagy közvetlenül a GIRO-nak.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Letéti gyűjtőszámla A Rendszertag pénzforgalmi szolgáltató megbízásainak valós időben történő kiegyenlítéséhez szükséges fedezeti összegeket tároló, az MNB-nél erre a célra nyitott számla.
A letéti gyűjtőszámla egyenlege VIBER nyitvatartási időben megegyezik a teljesítési számlák összesített egyenlegével.
Likviditás Az átutalás teljesítéséhez szükséges, a teljesítési számlán rendelkezésre álló egyenleg.
Másodlagos számlaazonosító Az ügyfél címezhetőségét szolgáló nyilvántartott speciális karaktersorozat (pl. mobiltelefonszám, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel vagy adószám).
MNB Magyar Nemzeti Bank
Pénz Bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz.
Pénzforgalmi jelzőszám Egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál.
Pénzforgalmi intézmény Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényben meghatározott fogalom.
Pénzforgalmi számla Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.
Pénzforgalmi szolgáltatás a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,
d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,
e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása,
f) a készpénzátutalás,
g) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,
h) a számlainformációs szolgáltatás
Pénzforgalmi szolgáltató / Pfsz. Az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és Magyar Államkincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
Referencia-szint A teljesítési számlaegyenleg – Közvetlen résztvevő által definiált – értéke, amelyre a ki- és beutalás után vissza kell állni
Rendelkezésre jogosult A számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy.
Rendszertag A GIROInstant szolgáltatást igénybe vevő fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató.
Rest hívás A REST (Representational State Transfer) egy HTTP protokollra fejlesztett kommunikációs architektúra típus, mely kliens és szerver közti kommunikáció megvalósítására használható. Kihasználja a HTTP állapotkódokat és metódusokat egyaránt. A kliensek kéréseket indítanak a szerverek felé; a szerverek kéréseket dolgoznak fel és a megfelelő választ küldik vissza. A NAS (Nets Addressing Service) kéréseket a MIG-ben (Message Implementation Guideline) ismertetett HTTPS alapú URL segítségével lehet feltenni.
SCT Inst SEPA Instant Credit Transfer, az EPC sémája az azonnali fizetéshez.
SEPA Single Euro Payments Area / Egységes Euró Fizetési Övezet
A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.
SOAP Simple Object Access Protocol egy protokoll, amelyet webszolgáltatások hálózaton keresztüli kommunikációjához használnak.
Számlatulajdonos A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél.
Terhelési nap Az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
Teljesítési számla A GIROInstant szolgáltatást igénybe vevő Közvetlen résztvevő mindenkori egyenlegét tartalmazó, az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgáló számla.
A teljesítő félnél, központi szerződő félnél, illetve központi banknál vezetett, pénzeszközök és értékpapírok kezelésére szolgáló számla, ahol a rendszer résztvevői közötti transzfer megbízások kiegyenlítése történik.
Transzfer megbízás A teljesítési számla egyenlegét módosító (kiutalási vagy beutalási) fizetési megbízás.
Tranzakció Az átutalás, fizetési megbízás és kivizsgálási üzenet szinonimájaként használt kifejezés.
Ügyfél A fizető fél vagy a kedvezményezett.
VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, melyet az MNB működtet.
XML Extensible Markup Language / Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
Öndokumentáló formátum, amely struktúra- és mezőneveket ír le speciális értékekkel, adattartalommal együtt.
XSD XML Schema Definition / séma definíció / üzenetsablon
Az XSD segítségével felírhatóak azok a szabályrendszerek, amelyeknek meg kell, hogy feleljen egy XML dokumentum ahhoz, hogy “érvényes” legyen az adott fizetési sémában.

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra – Fizetési kérelem kezdeményezése, jóváhagyása és teljesítése
2. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizetési kérelem rendszer oldalán
3. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél szolgáltatójának oldalán
4. ábra – Fizetési kérelem visszautasítása a Fizető fél részéről

 • 1 European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
 • 2 Straight Through Processing