Slider

<< Vissza

3. FOLYAMATÁBRÁK

 

Ezen fejezet az üzenetáramlásokról ad áttekintést, ismertetve a folyamatlépések logikai kapcsolatát, valamint az elszámolásban és kiegyenlítésben betöltött szerepüket.
Az alábbi ábra ismerteti a sematikus logikai, sikeres üzenetáramlást

1. ábra – HCT Inst feldolgozás – Sikeres üzenetáramlás logikai folyamatábrája

A folyamat lépései:

 1. A kezdeményező ügyfél (a továbbiakban kezdeményező) azonnali átutalási megbízást küld a számlavezető bankjának.
  A kezdeményező ügyfél bankja (a továbbiakban a Kezdeményező bank) elvégzi az azonnali átutalás végrehajtásához szükséges előkészületeket: a befogadást és az ügyfél-hitelesítést követő időbélyeg elhelyezése után azonnal validálja a megbízást, zárolja az ügyfél számláján az átutalandó összeget, és létrehozza a HCT Inst tranzakciót.A Kezdeményező bank azonnal értesíti az ügyfelét az előkészítés eredményéről, hiba esetén (pl. hibás megbízás, fedezethiány) arról, hogy az átutalás nem hajtható végre.
 2. A Kezdeményező bank továbbítja a HCT Inst tranzakciót a GIROInstant-nak. Meghatalmazza a
  GIROInstant-ot, hogy a Kezdeményező bank teljesítési számláján zárolja az átutalás kiegyenlítéséhez szükséges összeget, ezáltal biztosítva az elszámolást és kiegyenlítést.
  A GIROInstant – az elszámolás és kiegyenlítés előkészítéseként – zárolja a Kezdeményező bank GIROInstant-beli teljesítési számláján az átutalás fedezetét.
 3. A GIROInstant továbbítja a HCT Inst üzenetet a kedvezményezett ügyfél bankjának (továbbiakban kedvezményezett bank).
  A kedvezményezett bank biztos lehet abban, hogy a Kezdeményező bank teljesítési számláján történt zárolás alapján – amennyiben elfogadja – a neki továbbított HCT Inst elszámolása és kiegyenlítése megtörténik. (Nincs hitelkockázat.)
  A kedvezményezett bank azonnal ellenőrzi, hogy a HCT Inst összege elérhetővé tehető-e a kedvezményezett ügyfélnek.
 4. A kedvezményezett bank megerősítő üzenetet küld a GIROInstant-nak arról, hogy
  • megkapta a HCT Inst megbízást,
  • a kedvezményezett ügyfélnek az összeg elérhetővé tehető (pozitív megerősítés).
 1. A GIROInstant a teljesítési számlákon végrehajtja a kiegyenlítést; megterheli a Kezdeményező bankot (a zárolt összeggel csökkenti a Kezdeményező bank GIROInstant-beli teljesítési számlájának egyenlegét) és jóváírja a kedvezményezett bankot (az átutalás összegével megnöveli a kedvezményezett bank GIROInstant-beli teljesítési számlájának egyenlegét), majd a kiegyenlítésről értesíti a kezdeményező és kedvezményezett bankot egyaránt.
 2. a Kezdeményező bank
 • megterheli az ügyfele számláját (az 1. lépésben zárolt összeggel),
 • a fizető fél és számlavezető bankja közötti keretszerződés rendelkezései szerint értesíti az ügyfelet, hogy az átutalt összeg elérhetővé vált a kedvezményezett számára. Maga az értesítés és az erre fordított idő nem része a sémának.
 1. a Kedvezményezett bank
  • miután megkapta a 4. lépésben küldött pozitív visszajelzésére a GIROInstant-tól az értesítést a kiegyenlítésről, haladéktalanul elérhetővé teszi a HCT Inst összegét a kedvezményezett ügyfél számára,
  • értesíti az ügyfelét az összeg elérhetőségéről a kedvezményezett és számlavezető bankja közötti keretszerződés rendelkezései szerint. Maga az értesítés és az erre fordított idő nem része a sémának.

3.1. ELFOGADOTT, TELJESÜLT HCT INST ÁTUTALÁS FOLYAMATA

A HCT Inst séma a következő, résztvevőire kötelező alapelvekre épül:

 1. Ha a GIROInstant platform a Kedvezményezett banknak továbbít egy HCT Inst üzenetet, akkor a Kedvezményezett banknak nem áll fenn hitelezési kockázata a Kezdeményező bank irányába a tranzakció összegére vonatkozóan. Ezt az elszámolási bizonyosságot a GIROInstant platform általi fedezet zárolása biztosítja.
  Ha a Kezdeményező bank továbbít egy HCT Inst üzenetet a GIROInstant platform felé, akkor ezáltal a Kezdeményező bank egyben fel is hatalmazza a GIROInstant platformot, hogy a bank GIROInstant-ban vezetett teljesítési számláján zárolja a tranzakció összegét, ezáltal teremtve meg a HCT Inst tranzakció elszámolásához és kiegyenlítéséhez szükséges fedezetet.
 2. A Kedvezményezett bank kötelessége, hogy megerősítse a HCT Inst tranzakció elfogadásának vagy visszautasításának tényét a Kezdeményező bank számára.
 3. A Kezdeményező bank a Kedvezményezett bank ezen, GIROInstant által továbbított visszajelzése alapján véglegesíti a tranzakciót, azaz pozitív visszajelzés esetén megterheli a fizető fél (kezdeményező) számláját, negatív visszajelzés esetén pedig feloldja az összeg zárolását a fizető fél számláján.

Az alábbi ábra az elfogadott, teljesült HCT Inst tranzakció feldolgozási folyamatának lépéseit tartalmazza.

2. ábra– Sikeresen feldolgozott azonnali átutalás és státusz riport

GIROInstant platform befogadja az azonnali átutalást, elvégzi a szükséges formai és tartalmi ellenőrzéseket, ezt követi a fedezetvizsgálat majd a Kezdeményező bank teljesítési számláján befoglalja a fedezet összegét. Ezután továbbítja a tranzakciót a Kedvezményezett bankja felé. Amennyiben a Kedvezményezett bankja pozitív státusz riport formájában vissza jelzi a tranzakció jóváírhatóságát, úgy a GIROInstant platform véglegesíti a tranzakciót a Kezdeményező bank számlájának terhelésével és a Kedvezményezett bank számlájának jóváírásával, azaz megtörténik a pénzforgalmi szolgáltatók közötti kiegyenlítés.

3.2. GIROINSTANT VISSZAUTASÍTJA AZ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁST

A GIROInstant akkor utasítja vissza a tranzakciót, ha az a tartalmi ellenőrzés alapján nem megfelelő, vagy ha nem lehet a Kezdeményező bank teljesítési számláján megfelelő összeget befoglalni a tranzakció végrehajtásához (fedezethiány).
Ebben az esetben negatív végső státusz riport kerül kiküldésre a Kezdeményező bank számára a megfelelő hibakód feltüntetésével és az összeg nem kerül befoglalásra a Kezdeményező bank számláján.

Az XSD validáció alapján nem megfelelő, vagy érvénytelen karaktereket tartalmazó üzenetekre a rendszertől csak a helytelenséget jelző SOAP válaszüzenet fog visszaérkezni.

Az alábbi ábra a GIROInstant platform által – tartalmi hiba miatt – visszautasított tranzakció életútját szemlélteti.

3. ábra – GIROInstant által visszautasított azonnali átutalás

3.3. A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJA VISSZAUTASÍTJA AZ AZONNALI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁST

A Kedvezményezett bankja visszautasíthatja az azonnali átutalást formai és tartalmi okokból is, ilyen tartalmi ok lehet, például ha a megadott Kedvezményezett ügyfél számára ismeretlen. Ebben az esetben negatív tartalmú státusz riport formájában jelez vissza a központi infrastruktúra számára, feltüntetve a vonatkozó hibakódot a visszautasítás okáról. Az azonnali utalás feldolgozása azzal ér véget, hogy a GIROInstant platform végső státusz riport formájában értesíti a küldő és fogadó oldalt is a tranzakció meghiúsulásáról és a Kezdeményező bank számláján a fedezeti összeg foglalását feloldja.
Az alábbi ábra a Kedvezményezett bank általi visszautasított tranzakció életútját szemlélteti.

4. ábra – A Kedvezményezett bankja által visszautasított azonnali átutalás

3.4. A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJA ÚJRAKÜLDI A STÁTUSZ RIPORTOT IDŐTÚLLÉPÉS UTÁN

Ha a Kedvezményezett bankja nem kap végső státusz riportot a time-out határidőn belül a GIROInstant platformtól, akkor a Kedvezményezett bankja újraküldheti az eredeti pacs.002-es pozitív vagy negatív státusz riportot a GIROInstant részére.
A GIROInstant válasza – a tranzakció végállapotától függően – pozitív vagy negatív megerősítő üzenet formájában kerül újbóli kikézbesítésre. A kedvezményezett bank számára újraküldés csak időtúllépés esetén engedélyezett, az eredeti üzenetben használt eredeti adatokkal (üzenet és tranzakcióazonosító illetve tartalom szerint) és legfeljebb 5 alkalommal ismételhető meg.
Egy tranzakció végső státuszát mindig a GIROInstant közli a tranzakcióban résztvevő bankokkal, a bankok azt nem bírálhatják felül.
A központi infrastruktúra üzemeltető személyzete újraküldés nélkül is bármikor kivizsgálhatja a tranzakció státuszát a GIROInstant Operátori Portálon – továbbiakban Operátori Portál -, illetve a riportok elemzésével.
Az alábbi ábra a Kedvezményezett banki újraküldés lehetőségét szemlélteti.

5. ábra – A Kedvezményezett bank általi, opcionális újraküldés

3.5. A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJA ELŐZMÉNY NÉLKÜLI STÁTUSZ RIPORTOT KAP

Előfordulhat olyan eset, amikor a kedvezményezett bankja nem kapott meg vagy nem tudta feldolgozni a továbbított pacs.008-as üzenetet. Ebben az esetben a GIROInstant időtúllépés miatt elutasítja a tranzakciót és a negatív pacs.002 üzenetet kiküldi a tranzakcióban résztvevő mindkét banknak.

3.6. A KEZDEMÉNYEZŐ BANK KIVIZSGÁLÁSI ÜZENETET KÜLD

Amennyiben a Kezdeményező bank a time-out határidő leteltét követően sem kapott megerősítő üzenetet, akkor a séma által meghatározott kivizsgálás – szabadon választható – folyamatát használhatja a HCT Inst tranzakció státuszának tisztázására. Az eredeti azonnali átutalás (pacs.008) újra küldése nem engedélyezett. Amennyiben a GIROInstant megtalálta a kivizsgálási (pacs.028) üzenetben hivatkozott tranzakciót, ismételten kiküldi a hozzá tartozó végső státusz jelentést. Amennyiben nem találta meg, a rendszer negatív státusz riportot generál.
A Kezdeményező bank számára kivizsgálási üzenet küldése csak időtúllépés után engedélyezett és az legfeljebb 5 alkalommal ismételhető meg az eredeti tranzakciót követő 1 napon belül.
A központi infrastruktúra üzemeltető személyzete újraküldés nélkül is bármikor kivizsgálhatja a tranzakció státuszát az Operátori Portálon, illetve a riportok elemzésével.
Az alábbi ábra a Kezdeményező bank általi, time-out utáni kivizsgálási üzenet küldését szemlélteti.

6. ábra – A Kezdeményező bank kivizsgáló üzenetet küld a time-out után

3.7. NEM MEGFELELŐ STÁTUSZ RIPORT A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁTÓL

A Kedvezményezett bankjától érkező, nem értelmezhető státusz riport nem kerül további feldolgozásra. Ide tartoznak az ismeretlen/előre nem definiált kommunikációs csatornán érkezett státusz riportok, biztonsági vizsgálaton fennakadt státusz riportok, illetve azon státusz riportok, amikhez nem párosítható korábbi azonnali utalás. A fenti esetek manuális kivizsgálást igényelnek.
Az XSD validáció alapján nem megfelelő, vagy érvénytelen karaktereket tartalmazó üzenetekre a rendszertől csak a helytelenséget jelző SOAP válaszüzenet fog visszaérkezni és a tranzakció időtúllépés miatt sikertelen lesz, amiről a GIROInstant mindkét bankot végső státusz riportban értesít. Az üzenet visszakereshető az Operátori Portálon.

3.8. A KEZDEMÉNYEZŐ BANK VISSZAHÍVÁST KÜLD, AMELYET A KEDVEZMÉNYEZETT BANK ELFOGAD

A végső státusz riport GIROInstant általi kiküldése után az azonnali átutalás véglegesnek minősül. A HCT Inst tranzakció visszahívásáról akkor beszélünk, ha a Kezdeményező bank vissza kíván hívni egy korábbi tranzakciót. A visszahívást tehát csakis a Kezdeményező bankja indíthatja, aki vagy ügyfele kérésére vagy saját döntése alapján kíván egy korábbi, már kiegyenlített tranzakciót visszahívni.
A Kezdeményező bankja az alábbi okok miatt indíthat visszahívást:

 • duplikált küldés (hibakód: DUPL)
 • technikai probléma miatti hibás HCT Inst tranzakció(k) (hibakód: TECH)
 • csalással összefüggésbe hozható HCT Inst tranzakció (hibakód: FRAD).

A Kezdeményező bankja által – az átutalás után – 30 napon belül indított HCT Inst visszahívás megválaszolására a Kedvezményezett bankjának 30 nap áll rendelkezésére.
A Kezdeményező bankja ügyfele kérésére az alábbi okok miatt indíthat visszahívást (ügyfél által indított visszahívás):

 • nem a kívánt összeget utalta át az ügyfél (hibakód: AM09)
 • hibás számlára ment az utalás az ügyféltől (hibakód: AC03)
 • ügyfél által nem meghatározott, egyéb ok (hibakód: CUST)

A Kezdeményező bank ügyfele kérésére indított visszahívás legfeljebb a 13. hónap utolsó napjáig küldhető az eredeti átutalás után, aminek megválaszolására szintén 30 nap válaszadási határidő áll rendelkezésre.
Az eredeti Kezdeményező bank visszahívást küld egy camt.056-os visszahívó üzenet formájában a GIROInstant számára. A GIROInstant validálja az üzenetet és továbbítja azt az eredeti Kedvezményezett bank számára. Ezen lépésben nem történik fedezet foglalás vagy likviditás mozgatás.
Az eredeti Kedvezményezett bankja a rendelkezésére álló meghatározott időn belül (30 napon belül) eldönti – szükség esetén a Kedvezményezettel egyeztetve –, hogy jóváhagyja vagy elutasítja a visszahívást.
Ha az eredeti Kedvezményezett bankja elfogadja a visszahívást, egy pacs.004 visszautalás típusú üzenettel válaszolja meg a visszahívást. A visszautalás egy pénzmozgást generáló üzenet, ahol a Kezdeményező bank és a Kedvezményezett bankja szerepet cserél; az eredeti Kedvezményezett bankja a küldő és az eredeti Kezdeményező bankja a címzett. A visszautalást a GIROInstant azonnal feldolgozza, a küldőt megterheli, a fogadót jóváírja, és az üzenetet továbbítja az eredeti Kezdeményező bank számára.
A visszautalás pozitív eredményéről státusz riportot fog kapni a küldő is és a fogadó is a GIROInstant platformtól.
Az alábbi ábra a visszahívás folyamatát ábrázolja, ha az eredeti Kedvezményezett bank elfogadja a visszahívást.

7. ábra – Az eredeti Kedvezményezett bank elfogadja a visszahívást

3.9. KEZDEMÉNYEZŐ BANK VISSZAHÍVÁST KÜLD, AMELYET A KEDVEZMÉNYEZETT BANK ELUTASÍT

Ha az eredeti Kedvezményezett bankja elutasítja a visszahívást, akkor egy visszahívás visszautasítása camt.029-es üzenettel válaszol a visszahívásra. A GIROInstant validálás után továbbítja a visszautasító választ az eredeti Kezdeményező félnek feldolgozásra.
A visszahívás visszautasítására – a GIROInstant validálásától függően – pozitív vagy negatív tartalmú státusz riport kerül kiküldésre az eredeti Kedvezményezett bank számára. A státusz riport pacs.002 formában kerül kiküldésre, a formailag értelmezhetetlen fájlra (XSD vagy karakterkészlet-hiba), pedig SOAP üzenet lesz a rendszer válasza.
Az alábbi ábra a visszahívás folyamatát ábrázolja, ha az eredeti Kedvezményezett fél elutasítja a visszahívást.

8. ábra – Az eredeti Kedvezményezett bank elutasítja a visszahívást