Slider

Másodlagos számlaazonosító szabálykönyv v2.1

A GIRO Zrt. kijelenti, hogy a jelen dokumentum tartalma nem végleges, fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentum tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, különösen, de nem kizárólag akkor, ha jogszabály módosul, vagy a dokumentum tartalmát meghatározó bármely körülmény, vagy tény úgy változik, hogy az a dokumentum tartalmának a módosítását is igényli. Ezért a GIRO Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni, közvetlen és közvetett kárért, amely dokumentumot felhasználó, arra üzleti döntést alapozó, informatikai fejlesztést indító személyeknél keletkezik a dokumentum módosításával összefüggésben. A GIRO Zrt. a jelen dokumentum vonatkozásában megadja a jogot a Felhasználónak, hogy a jelen dokumentumot korlátlan számban a számítógépére letöltheti, adathordozókon tárolhatja, kinyomtathatja, saját célra használhatja, azonban a dokumentum – részeinek, vagy egészének – nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, átdolgozására, feldolgozására, bárminemű egyéb módosítására, fordítására kizárólag a GIRO Zrt. jogosult, illetve a Felhasználó vagy más személyek ezeket a jogokat kizárólag a GIRO Zrt. írásába foglalt engedélye alapján gyakorolhatják. Ezen jogok biztosítása nem jelenti a GIRO Zrt. részéről a fenti felelősség kizárás feloldását, vagy visszavonását.

© GIRO Zrt.

Budapest, 2018. október 8.

1 BEVEZETÉS

A dokumentum az év minden napján (0-24 óra között) folyamatosan feldolgozó, a GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatását képező Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás szabálykönyve. A dokumentum tartalmazza a Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás funkcióinak magas szintű ismertetését, valamint az üzenetek kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos információkat.

1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA

A jelen dokumentum a pénzforgalmi szolgáltatók számára a Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás funkció használatában nyújt segítséget.

1.2 HIVATKOZÁSOK, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK

Azonosító Cím
EPC1 szabályzatok, szabványok
EPC 004-16
EPC 122-16
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME RULEBOOK
SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME INTERBANK IMPLEMENTATION GUIDELINES
ISO Szabványok
ISO20022 Financial Services – Universal Financial Industry message scheme
Creditor Payment Activation Request, pain – Payment Initiation
Vonatkozó jogi szabályozások
MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2017. ( ) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról
Egyéb dokumentumok
NAS_Message_Implementation_Guideline_v2.1_20181008.xlsx GIRO NAS Üzenet alkalmazási útmutató
HCT Inst Szabálykönyv v2.1 HCT Inst Szabálykönyv
Fizetési kérelem szabálykönyv v2.1 Fizetési kérelem szabálykönyv

1.3 A DOKUMENTUM JELLEGE

A Szabálykönyv nem szabályzat, bármilyen hivatkozás a GIRO Zrt. vagy a Felhasználó jogaira, kötelezettségeire, vagy felelősségére csupán a tájékoztatás célját szolgálja. A Felhasználók kötelezettségeit, felelősségét és jogait a megfelelő Szolgáltatási szerződés / Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

1.4 VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Változat Megjelenés időpontja Tartalom, változás
v1.0 2017.07.31. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás első publikus változata
v1.1 2017.10.06. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás második publikus változata
A „Szakkifejezések, rövidítések” fejezet bővült
A Szabálykönyvekben használt fogalmak egységesítése megtörtént
A folyamatábrák javításra kerültek
Változáslista beszúrása
v1.2 2017.12.15. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás harmadik publikus változata
Banki észrevételek átvezetése
MNB rendelet tervezet aktuális verziójának átvezetése
Változáslista tartalmazza a v1.1-től való eltérést
v2.0 2018.05.31. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás negyedik publikus változata.
Strukturális és tartalmi átszerkesztés az implementálandó rendszer sajátosságainak figyelembe vételével.
v2.1 2018.10.08. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás ötödik publikus változata.
Tartalmi javítások az implementálandó rendszer testre szabásából eredően:
– XML üzenetek változásai a folyamatokban
– a mobil telefonszám formátumának változása
– riportok melléklet
– szakkifejezések melléklet frissítése

2 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A másodlagos számlaazonosítók fizetési számlaszámhoz való kapcsolása megkönnyíti az azonnali fizetés használatát és elterjedését.

A szolgáltatás jellemzői:

 • On-line szolgáltatás, folyamatos működés (24/7/365).
 • Pénzmozgással nem járó üzenetek.
 • Másodlagos számlaazonosító alapján történő IBAN keresésre adott válaszüzenet a keresési üzenet GIRO-hoz való beérkezésétől számított legfeljebb 1 másodpercen belül elküldésre kerül.
 • IBAN alapján történő lekérdezésre adott válaszüzenet a GIRO-hoz való beérkezésétől számított legfeljebb 5 másodpercen belül elküldésre kerül.
 • A regisztrációs üzenetre adott válaszüzenet a regisztrációs üzenet GIRO-hoz való beérkezésétől számított legfeljebb 5 másodpercen belül elküldésre kerül.
 • A törlési üzenetre adott válaszüzenet a törlési üzenet GIRO-hoz való beérkezésétől számított legfeljebb 5 másodpercen belül elküldésre kerül.

A másodlagos számlaazonosítók és a hozzá tartozó adatok tárolását, valós idejű kezelését a GIRO Zrt. Központi másodlagos számlaazonosító adatbázisa (központi adatbázis) biztosítja. A regisztrálható másodlagos számlaazonosítók köre a rendszer induláskor bármely országhoz tartozó országkódot tartalmazó mobiltelefonszám, adóazonosító jel vagy adószám, továbbá elektronikus levelezési cím. Az MNB rendeletben rögzített szükséges kötelező minimumon felül –, mi szerint csak az EGT országokhoz tartozó mobiltelefonszámok és adóazonosító jel vagy adószám rögzítése elvárt – a GIRO adatbázisa tágabb teret biztosít a Felhasználók számára, és bármely országhoz tartozó másodlagos számlaazonosítót képes befogadni.

A másodlagos számlaazonosítók regisztrációját, törlését és lekérdezését csak fizetési számlát vezető Pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezheti. A központi infrastruktúrát ilyen céllal nem szólíthatják meg egyéb jogi, vagy magánszemélyek. A szolgáltatáshoz csatlakozhatnak fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók is, de számukra a központi adatbázisban csak a keresés funkció elérhető.

2.1 A SZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐI ÉS SZEREPKÖREIK

Számlatulajdonosok

 • A GIROInstant rendszerhez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatóknál fizetési számlával rendelkező jogi vagy természetes személyek

Fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók: A Hpt. által meghatározott pénzforgalmi szolgáltató, aki fizetési számlát vezet.

 • A résztvevőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az összes szükséges hozzájárulási nyilatkozatot begyűjtsék a másodlagos számlaazonosító tulajdonosától a szolgáltatáson keresztül közölt információkért. Ennek az eljárásnak mindig meg kell felelnie az aktuális jogszabályoknak.
 • A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató feladata a nála regisztrált másodlagos számlaazonosítók megfelelő formátumban való beküldése a központi adatbázisba és az ügyfél tájékoztatása a regisztrációról, ill. annak törléséről.
 • Rendelkezésére álló funkciók: Regisztráció, Törlés, Keresés, Lekérdezés

GIRO Zrt.

 • Üzemelteti a másodlagos számlaazonosítók és a fizetési számlaszámok összerendelését tartalmazó adatbázist.
 • Működteti a Másodlagos számlaazonosító szolgáltatást.
 • Meghatározza és fenntartja a szolgáltatás folyamatait és szabályait.

A másodlagos számlaazonosító szolgáltatás üzleti folyamatának szereplői:

Szereplő Definíció
Felhasználó A GIROInstant szolgáltatást és/vagy az alapinfrastruktúrához kapcsolódó egyéb a GIROInstant alapinfrastruktúrára épülő szolgáltatásokat (Fizetési kérelem, Másodlagos számlaazonosítók adatbázisa) közvetlenül a GIRO Zrt.-től igénybe vevő jogi személy.
Kezdeményező fél (Kezdeményező) Az a jogalany, aki a Címzett másodlagos számlaazonosítójának megadásával kezdeményez azonnali átutalást vagy fizetési kérelmet.
Címzett fél (Címzett) Fizetési számlával rendelkező jogalany, akinek az azonnali átutalást vagy a fizetési kérelmet címezte a Kezdeményező a Címzett előzetesen rögzített másodlagos számlaazonosítójával.
Kezdeményező fél szolgáltatója A Kezdeményező fél GIRO Zrt.-vel szerződött pénzforgalmi szolgáltatója.
Címzett fél pénzforgalmi szolgáltatója A szolgáltató, aki fogadja a Címzett félnek küldött fizetési kérelmet.
GIRO Zrt. A GIROInstant alapszolgáltatás és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.

2.2 MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ RENDSZER FUNKCIÓI

 • Regisztráció: Az adatbázisban egyidejűleg rögzítésre kerül a fizetési számla és a hozzá tartozó másodlagos számlaazonosító.
 • Törlés: fizetési számla és másodlagos számlaazonosító egyidejű törlése az adatbázisból.
 • Keresés: másodlagos számlaazonosító megadásával lekérhető a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó fizetési számla száma.
 • Lekérdezés: csak a regisztrációt végző Felhasználónak van jogosultsága egy adott fizetési számla megadásával lekérdezést végrehajtani. A lekérdezés válasza az adott fizetési számlához tartozó, valamennyi, az adatbázisban nyilvántartott másodlagos számlaazonosító.

2.3 A CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI

A szolgáltatás igénybe vétele a GIRO Zrt.-vel történő szerződéskötés és a szerződésben rögzített technikai feltételek teljesítése után lehetséges.

2.4 VÉGREHAJTÁSI IDŐ

A Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás funkcióihoz tartozó elvárt végrehajtási idő mérésének kezdete minden esetben az üzenet vagy kérés GIRO-hoz történő, ezredmásodperc pontossággal mért érkezési ideje. A funkciókhoz timeout idő nem tartozik, ezért a GIRO-tól egy üzenet vagy kérés kapcsán válasz az elvárt végrehajtási időn túl is érkezhet. A Keresés funkcióhoz tartozó válaszüzenet esetében az elvárt végrehajtási idő legfeljebb 1 másodperc, a Regisztráció, a Törlés és a Lekérdezés esetén a tervezett végrehajtási idő legfeljebb 5 másodperc.

3 FOLYAMATÁBRÁK

Az alábbi leírásban definiáljuk a folyamatábrákban szereplő megnevezéseket.

FUNKCIÓK NEVE KÉRÉS
(ábra név)
KÉRÉS
(MIG hivatkozás)
VÁLASZ
(ábra név)
VÁLASZ
(MIG hivatkozás)
Regisztráció regisztráció XML NASRegisterAliasInformationRequest válasz XML NASRegisterAliasInformationResponse
Törlés törlés XML NASDeleteAliasInformationRequest válasz XML a törlést beküldő részére

NASDeleteAliasInformationResponse

értesítés XML a regisztráló részére, ha eltér a törlés beküldőtől

NASDeleteAliasInformationNotification

Keresés REST hívás
URL
https://{host:port}/nas-ws/api/v1/bic/{value}/aliasInformation/phone/?alias={value} válasz XML NASAliasInformationResponse
Lekérdezés REST hívás
URL
https://{host:port}/nas-ws/api/v1/bic/{Value}/aliasInformation/IBAN/?alias={value} válasz XML NASAliasInformationResponse

A Keresés és Lekérdezés funkcióhoz tartozó kéréseket az Üzenet alkalmazási útmutatóban ismertetett HTTPS alapú URL segítségével lehet küldeni.
HTTPS metódusok közül a GET metódust használja a Keresés és a Lekérdezés funkció, a POST metódust használja a Regisztráció és a Törlés.

3.1 A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ RENDSZER KAPCSOLATAI

A Kezdeményező félnek átutalás vagy fizetési kérelem indítása során lehetősége van a Címzett fizetési számlaszámának és számlabirtokos nevének megadása helyett a megbízást másodlagos számlaazonosító használatával benyújtania a szolgáltatójának.

Az átutalás vagy fizetési kérelem GIROInstant-ba történő beküldése előtt – a hitelesítést vagy jóváhagyást megelőzően vagy azt követően – a Kezdeményező fél szolgáltatója a Másodlagos számlaazonosítók központi adatbázisához fordul egy Keresés kéréssel, melyben átadja a Címzett fél másodlagos számlaazonosítóját. Válaszként megkapja a központi adatbázisban tárolt, a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó fizetési számla pénzforgalmi jelzőszámát (IBAN), a számlavezető bank azonosítóját (BIC) és a számlatulajdonos nevét.

Az átutalási vagy fizetési kérelem üzenetben jelölni kell, hogy a Címzett fél – Kezdeményező fél általi – azonosítása másodlagos számlaazonosítóval történt és át kell adni az üzenetben a teljes másodlagos számlaazonosítót is.

A Kezdeményező fél szolgáltatója a Keresés válaszaként kapott számlatulajdonos nevét és a fizetési számlájának számát és a számlavezető bank azonosítóját tartalmazó üzenet küld be az GIRO-hoz. Ezt követően átutalás esetében a HCT Inst szabálykönyvben, fizetési kérelem esetében a Fizetési kérelem szabálykönyvben leírtaknak megfelelően kerül feldolgozásra és továbbításra az üzenet.

1. ábra – Másodlagos számlaazonosítók rendszer kapcsolatai

 

Lépés Lépés
0. A Címzett fél szolgáltatója regisztrálja a Címzett fél másodlagos számlaazonosítóját
1. A Kezdeményező fél a Címzett fél másodlagos számlaazonosítójával kezdeményezi az átutalási vagy a fizetési kérelem megbízást
2. A Kezdeményező fél szolgáltatója keresés kérést indít a Másodlagos számlaazonosító adatbázis felé
3. Találat esetén a Másodlagos számlaazonosítók rendszer a keresésre válaszol a Címzett fél fizetési számlaszámával, a számlavezető bank azonosítójával és a számlatulajdonos nevével
4. A Kezdeményező fél szolgáltatója a keresésre visszakapott információk felhasználásával elküldi az üzenetet a GIROInstant vagy a Fizetési kérelem rendszernek
5. A GIROInstant vagy a Fizetési kérelem rendszer feldolgozza az üzenetet és továbbítja a Címzett fél szolgáltatójának
6. A Címzett felet értesíti a szolgáltatója

3.2 REGISZTRÁCIÓ

Másodlagos számlaazonosító (a rendszer indulásakor bármely országhoz tartozó országkódot tartalmazó mobiltelefonszám, bármely országhoz tartozó országkódot tartalmazó adóazonosító jel vagy adószám, továbbá elektronikus levelezési cím) rögzítése a rendszerben a név és fizetési számla adatok megadásával.
Egy másodlagos számlaazonosítóhoz csak egy fizetési számlaszám adható meg – hogy egyértelmű legyen majd a megfeleltetés –, de egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosító tartozhat, tehát azonos típusú másodlagos számlaazonosítóból is megadásra kerülhet egynél több ugyanahhoz a fizetési számlához kapcsolódóan.
A Regisztráció végrehajtható, ha a regisztrálandó másodlagos számlaazonosító még nincs regisztrálva egy másik fizetési számlához. Amennyiben a másodlagos számlaazonosítót korábban már regisztrálták, akkor a rendszer erről értesítést küld, és a korábbi regisztrációt a Törlés funkcióval törölni kell az új Regisztráció elvégzése előtt.
A másodlagos számlaazonosítóhoz kapcsolt adatok nem módosíthatók. Ezért a név vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató BIC azonosító kódjának változása esetén a módosítást a Törlés, majd a helyes adatokkal történő Regisztrálás funkcióval lehet végrehajtani.

2. ábra – Regisztráció folyamata

 

Regisztráció folyamat
Leírás Másodlagos számlaazonosítót regisztrálni csak egyesével lehet. A GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszere fogadja a szabványos másodlagos számlaazonosító regisztrációs üzenetet. Amennyiben a validálás hibaágra fut, akkor a rendszer elutasítja a másodlagos számlaazonosító regisztrációját. Az elutasításról szabványos üzenetet küld a beküldő pénzforgalmi szolgáltatónak. Pozitív lefutás esetén az üzenetben szereplő azonosítót rögzíti a központi Másodlagos számlaazonosító adatbázisban és visszaigazolást küld a regisztrációs üzenetet beküldő pénzforgalmi szolgáltatónak. Sikeres regisztrációt követően a másodlagos számlaazonosítóra történő keresés funkció azonnal használható.
Résztvevők
 • Számlavezető (regisztráló) pénzforgalmi szolgáltató
 • GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszer
Pénzforgalmi szolgáltatói (banki) oldal
Követelmények
 • A másodlagos számlaazonosító regisztrálása előtt a pénzforgalmi szolgáltatónak meg kell győződnie az ügyfél számla feletti, valamint a másodlagos számlaazonosító feletti rendelkezési jogosultságáról.
 • Csak a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató végezheti ezt a műveletet.
Üzenet tartalma, ellenőrzés
 • A regisztrációt végző fél beküldés előtti feladata ellenőrizni, hogy helyes, az ügyfélhez tartozó másodlagos számlaazonosítót és adatokat küldjön be.
 • Másodlagos számlaazonosítóként csak mobiltelefonszámot lehet megadni, vezetékest nem. „+” és „-” között az országkódot tartalmazó előtaggal kell rögzíteni, magyar szám esetében tehát „+36-”.
  Példa magyar mobil: <MobNb>+36-307654321</MobNb>
 • Az e-mail cím ellenőrzése a pénzforgalmi szolgáltatók feladata.
  A javasolt maximális hossz 70 karakter.
 • Példa: lev.elek@mail.hu
 • Az adóazonosító jel, illetve adószám ellenőrzése a pénzforgalmi szolgáltatók feladata. Az adóazonosító jel és adószám, országkódot tartalmazó előtaggal (HU) rögzítendő. Adószám esetén a 8 karakter hosszú egyedi törzsszám, áfakód és területkód nélkül.
 • Példa magyar adószám: TXNB:HU12345678
  Példa magyar adóazonosító: TXID:HU9876543210
 • Nem magyar adószám vagy adóazonosító regisztrálása esetében kötelezően a TXID típust kell használni.
 • A rendszer további másodlagos számlaazonosítókkal is bővíthető lesz a piaci szereplőkkel egyeztetett kód típusok használatával. típus:érték
Üzenet formátuma
 • XML
Végrehajtás
 • Az XML üzenet szerverre küldését POST metódussal végezzük az URL-re.
  https://{host:port}/nas-ws/api/v1/nasRegisterAliasInformation
GIRO oldal
Ellenőrzések
 • Duplikáció ellenőrzés, azaz annak a vizsgálata, hogy van-e a rendszerben az adott másodlagos számlaazonosító típussal a másodlagos számlaazonosító rögzítve.
 • Másodlagos számlaazonosító formai ellenőrzése: a másodlagos számlaazonosítókon a központi infrastruktúra csak szintaktikai ellenőrzést végez, azaz összeveti az üzenetet az üzenetsablonnal (XSD validálás).
 • BIC és IBAN formai ellenőrzése.
 • A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató csak az általa vezetett számlákkal regisztrálhat.
 • Név formai ellenőrzése.
 • Az ellenőrzések részletes leírását a Üzenet alkalmazási útmutató tartalmazza.
Végrehajtás
 • Elutasítás
  • A másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó adatok regisztrálása a központi adatbázisban.
Válaszüzenetek
 • Elutasítás
  • Negatív válasz, ha a funkció nem hajtható végre.
   A válaszban szerepel a végrehajtást gátló hiba oka.
 • Visszaigazolás
  • Pozitív válasz, ha a funkció végrehajtásra került.
Üzenet formátuma
 • XML

3.3 TÖRLÉS

Egy regisztrált másodlagos számlaazonosítót lehet törölni. Törlésre például szükség lehet akkor, ha a másodlagos számlaazonosítót már nem kívánja használni annak birtokosa, vagy másik fizetési számlához szeretné kapcsolni, esetleg változik a BIC kód, a számlaszám vagy a név. Amennyiben a már rögzített másodlagos számlaazonosítót új fizetési számlához szeretnénk regisztrálni, akkor a Regisztráció funkció használatával kezdjük a folyamatot, mely során a gátló tényezőről a rendszer értesítést küld, és a korábbi regisztrációt a Törlés funkcióval törölni kell az új Regisztráció előtt.
Törlést kell végrehajtani akkor is, amikor már a másodlagos számlaazonosító nem tartozik az ügyfélhez vagy az évenkénti adategyeztetés sikertelen volt, illetve az ügyfél részéről negatív visszajelzés érkezett.

Az évenkénti adategyeztetést és a törlést az érintett számlavezető bank által letölthető „ProxyYearlyReport” XML riporttal támogatja a rendszer.

3. ábra – Törlés folyamata

 

Törlés folyamat
Leírás A GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszere fogadja a szabványos másodlagos számlaazonosító törlés üzenetet. Amennyiben a validálás hibaágra fut, akkor a rendszer elutasítja a másodlagos számlaazonosító törlést. Az elutasításról szabványos üzenetet küld a beküldő szereplőnek. Pozitív lefutás esetén az üzenetben szereplő azonosítót törli a Központi Másodlagos Számlaazonosító Adatbázisból és értesítést küld a törlés üzenetet beküldő szereplőnek. Amennyiben új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató küldi be a törlési üzenetet, akkor a beregisztráló korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató is kap értesítést a sikeres törlésről.
Résztvevők
 • Számlavezető (regisztráló) pénzforgalmi szolgáltató
 • Új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató
 • GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszer
Pénzforgalmi szolgáltatói (banki) oldal
Követelmények Csak számlavezető pénzforgalmi szolgáltató végezheti ezt a műveletet.
Üzenet tartalma, ellenőrzés A törlést végző fél beküldés előtti feladata ellenőrizni, hogy megfelelő, az ügyfélhez tartozó másodlagos számlaazonosítót küldjön be.
Üzenet formátuma XML
Végrehajtás Az XML üzenet szerverre küldését POST metódussal végezzük az URL-re.
https:// {host:port}/nas-ws/api/v1/nasDeleteAliasInformation
GIRO oldal
Ellenőrzések
 • Másodlagos számlaazonosító formai ellenőrzése: a másodlagos számlaazonosítókon a központi infrastruktúra csak szintaktikai ellenőrzést végez.
 • BIC ellenőrzés.
 • Az ellenőrzések részletes leírását az Üzenet alkalmazási útmutató tartalmazza.
Végrehajtás
 • A másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó adatok megkeresése és törlése a központi adatbázisból.
Válaszüzenetek
 • Elutasítás
  Negatív válasz, ha a funkció nem hajtható végre.
  A válaszban szerepel a végrehajtást gátló hiba oka.
 • Értesítés
  Pozitív válasz a kezdeményező félnek, ha a funkció végrehajtásra került.
 • Törlés értesítés
  Értesítés a korábbi számlavezető regisztráló félnek, ha a törlés végrehajtásra került.
Üzenet formátuma
 • XML

3.4 KERESÉS

A Keresés funkció egy létező másodlagos számlaazonosító (típus + azonosító) alapján visszaadja a hozzákapcsolt számlaszám információkat (BIC + IBAN) és név adatot. Az így visszakapott fizetési számla és név információt az azonnali átutalás vagy fizetési kérelem tranzakcióban át kell adni.
A Kezdeményező pénzforgalmi szolgáltató bekérdezhet a GIRO központi Másodlagos számlaazonosító adatbázisba akkor is, ha a kedvezményezett ügyfél esetleg a saját ügyfele. A Kezdeményező pénzforgalmi szolgáltató érdeke és felelőssége, hogy helyes adattal hajtsa végre a megbízást. A Másodlagos számlaazonosító adatbázisa mindig a legfrissebb adatokat tartalmazza. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a regisztrációs és törlési üzenetek alapján saját adatbázist épít, akkor is a központi adatbázisban lévő adatoknak megfelelően kell végrehajtani a tranzakciót, tehát a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége, ha nem a központi adatbázisban regisztrált számlaszámra küldi a tranzakciót.

4. ábra – Keresés folyamata

Az Ügyfélnek nem adható vissza a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó IBAN számlaszám és számlatulajdonos neve, azonban sikertelen keresés esetén az visszaadható, hogy az általa megadott másodlagos számlaazonosítóra nem indítható utalás vagy fizetési kérelem.

Keresés folyamat
Leírás A GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszere fogadja a szabványos másodlagos számlaazonosító keresés REST hívást. Amennyiben a validálás hibaágra fut, akkor a rendszer elutasítja a másodlagos számlaazonosító keresést, és a visszautasításról szabványos üzenetet küld a beküldő szereplőnek. Pozitív lefutás esetén az üzenetben szereplő azonosítót megkeresi a másodlagos számlaazonosító adatbázisban és válaszként elküldi az azonosítóhoz tartozó számlaszámot, bankazonosítót és számlatulajdonos nevet a beküldő szereplőnek. A rendszer akkor is visszajelzést küld a beküldőnek, ha az adatbázisban nem talált másodlagos számlaazonosítót, tehát nincs találat.
Résztvevők Kezdeményező:

 • A Másodlagos számlaazonosító adatbázisban keresésre jogosult pénzforgalmi szolgáltató
 • GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszer
Pénzforgalmi szolgáltató
Üzenet tartalma, ellenőrzés A keresést végző fél beküldés előtti feladata ellenőrizni, hogy formailag helyes másodlagos számlaazonosítót küldjön be keresésre.
Üzenet formátuma REST hívás
Végrehajtás A különböző típusú másodlagos számlaazonosítókra történő keresési lehetőségeket az Üzenet alkalmazási útmutató tartalmazza, mobil telefonszám alapján az alábbi
https://{host:port}/nas-ws/api/v1/bic/{value}/aliasInformation/phone/?alias={value}
Példa GET https://nas.realtime247.giro.hu/nas-ws/api/v1/bic/OTPVHUHB/aliasInformation/phone/?alias=+36-207654321
GIRO oldal
Ellenőrzések
 • Másodlagos számlaazonosító formai ellenőrzése: a másodlagos számlaazonosítókon a központi infrastruktúra csak szintaktikai ellenőrzést végez.
 • Az ellenőrzések részletes leírását az Üzenet alkalmazási útmutató tartalmazza.
Végrehajtás
 • A másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó számlaszámot, bankazonosítót és számlatulajdonos nevet megkeresi az adatbázisban.
Válaszüzenetek
 • Visszautasítás
  Negatív válasz, ha a funkció nem hajtható végre.
  A válaszban szerepel a végrehajtást gátló hiba oka.
 • Negatív visszajelzés
  Visszajelzés a kezdeményező félnek, hogy a keresés nem járt eredménnyel.
 • Találat visszaadása
  Pozitív válasz a kezdeményező félnek a keresés eredményével, a talált BIC + IBAN és név adatokkal.
Üzenet formátuma
 • XML

3.5 LEKÉRDEZÉS

Lekérdezés során a rendszer visszaadja az adott fizetési számlához rögzített összes másodlagos számlaazonosítót. A lekérdezés művelet beküldője csak fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató lehet. Csak a beküldő által vezetett számlákra indítható lekérdezés. A lekérdezés folyamata a keresés folyamatával megegyezik.

5. ábra – Lekérdezés folyamata

 

Lekérdezés folyamat
Leírás A GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszere fogadja a szabványos másodlagos számlaazonosító lekérdezés REST hívását. Amennyiben a validálás hibaágra fut, akkor a rendszer elutasítja a másodlagos számlaazonosító lekérdezést, és a visszautasításról szabványos üzenetet küld. Pozitív lefutás esetén az üzenetben szereplő IBAN számhoz tartozó adatokat megkeresi a Másodlagos számlaazonosító adatbázisban és a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó adatokat elküldi a lekérdezőnek. A rendszer akkor is visszajelzést küld a lekérdezőnek, ha az adatbázisban nem talált adatokat, tehát nincs találat.
Résztvevők
 • Számlavezető (regisztráló) pénzforgalmi szolgáltató
 • GIRO – Másodlagos számlaazonosítók rendszer
Pénzforgalmi szolgáltató
Követelmények Csak számlavezető pénzforgalmi szolgáltató végezheti ezt a műveletet, az általa vezetett számlaszámokra.
Üzenet tartalma, ellenőrzés A lekérdezést végző fél beküldés előtti feladata ellenőrizni, hogy formailag helyes, hozzá tartozó IBAN számlaszámot küldjön be a lekérdezésre.
Üzenet formátuma REST hívás
Végrehajtás https://{host:port}/nas-ws/api/v1/bic/{Value}/aliasInformation/IBAN/?alias={value}
Példa GET https://nas.realtime247.giro.hu/nas-ws/api/v1/bic/OTPVHUHB /aliasInformation/IBAN/?alias=HU99117731261111111100000000
GIRO oldal
Ellenőrzések
 • A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató csak az általa vezetett számlák szerinti, tehát – azonos BIC-re – vonatkozó lekérdezést végezhet.
 • Az ellenőrzések részletes leírását az Üzenet alkalmazási útmutató tartalmazza.
Végrehajtás
 • A rendszer az IBAN számlaszámhoz tartozó valamennyi másodlagos számlaazonosítót lekérdezi az adatbázisból.
Válaszüzenetek
 • Visszautasítás
  Negatív válasz, ha a funkció nem hajtható végre.
  A válaszban szerepel a végrehajtást gátló hiba oka.
 • Visszajelzés
  Visszajelzés a kezdeményező félnek, hogy a lekérdezés nem járt eredménnyel, tehát a lekérdezett IBAN nincs az adatbázisban.
 • Találat visszaadása
  Pozitív válasz a kezdeményező félnek a lekérdezés eredményével, valamennyi talált másodlagos számlaazonosító és név adatokkal.
Üzenet formátuma
 • XML

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: RIPORTOK

 • PTR

Minden naptári napon, az elszámolási nap végén, azaz a zárásakor a másodlagos számlaazonosítókhoz kacsolódó műveletekről egy külön PTR (Proxy Transaction Report) készül, melyet a Közvetlen résztvevők API-n vagy GIROInstant Monitoron keresztül tudnak letölteni. A PTR-ban a Közvetlen résztvevőhöz és az ő Közvetett résztvevőihez kapcsolódó Regisztráció, Törlés, Keresés és Lekérdezés üzenetek kerülnek részletezésre.

A PTR formája: xml.

 • PYR

Az évenkénti adategyeztetést és a törlést az érintett számlavezető bank által letölthető PYR (Proxy Yearly Report) riporttal támogatja a rendszer. A riport tartalmazza a bank által regisztrált másodlagos számlaazonosítók közül azokat, melyeknek a regisztrálási évfordulója 40 naptári nap múlva elérkezik, és esedékes az adategyeztetés.

A PYR formája: xml.

2. MELLÉKLET: SZAKKIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

A táblázat összevontan tartalmazza a HCT Inst, a Másodlagos számlaazonosító, a Fizetési kérelem szolgáltatás szabálykönyveiben és a GIROInstant Likviditáskezelési ismertetőben használt szakkifejezések és rövidítések magyarázatát.

Szakkifejezés Magyarázat
Alsó küszöbérték A teljesítési számla egyenlegének azon értéke, melynek átlépésekor a GIROInstant rendszer automatikus likviditás beutaláskérést kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának terhére.
Átutalás A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás.
Bank A HCT Inst sémát bemutató fejezetekben a fizetési számlát vezető, kiegyenlítő Pénzforgalmi Szolgáltató kifejezés helyett az SCT Inst sémával való összhang megtartása miatt használt kifejezés.
Bankkód A pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, a belföldi pénzforgalmi jelzőszámok első három számjegye.
Beutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájáról a letéti gyűjtőszámlára az alsó küszöbérték túllépésekor
BIC Bank Identifier Code / A SWIFT rendszerben használatos üzleti (bank) azonosító kód
CAP A GIROInstant Közvetlen résztvevője által, Közvetett résztvevőnként meghatározható korlát, mellyel megszabható, hogy az adott Közvetett résztvevő terhelései mennyivel haladhatják meg a jóváírásait.
Credit Line A teljesítési számla elérhető egyenlegének nettó pozícióval korrigált értéke.
CSM Clearing and Settlement Mechanism / Elszámolási és kiegyenlítési mechanizmus
EACHA European Automated Clearing House Association / Európai Klíringházak Szövetsége
EPC European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
Elérhető egyenleg A Teljesítési számla egyenlege, mely az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgál. Az elérhető egyenleget a Közvetlen résztvevő fedezet ki- és beutalásai, illetve a teljesítési számlához kapcsolódó nettó pozíció értéke módosítja.
Elszámolás Pénzkövetelések és tartozások kölcsönös beszámítása,
jóváírások és terhelések alapján a bankközi egyenlegek kiszámítása.
Értéknap Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Felhasználó A GIROInstant kiegészítő szolgáltatásainak használatára szerződött jogi személy.
Felső küszöbérték A teljesítési számla egyenlegének azon értéke, melynek átlépésekor a GIROInstant rendszer automatikus likviditás kiutalást kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának javára.
Fizetési kérelem szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:

fizetési kérelem kezdeményezése és visszahívása, ill. a kérelem és a visszahívás megválaszolása (elfogadása vagy elutasítása).

Fizetési megbízás A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés.
Fizetési rendszer Pénzátutalási rendszer, amely a fizetési műveletek feldolgozására, elszámolására vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, valamint egységes szabályokat alkalmaz.
Fizetési művelet A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési séma Szabályok, előírások, szabványok és üzenetsablonok (XSD) gyűjteménye
Fizetési számla Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Fizető fél Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, vagy
d) aki a fizetési kérelem címzettje.
Fizető fél szolgáltatója Az a szolgáltató, amely a Fizető félnek pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, vagy a Fizető félnek címzett fizetési kérelmet fogadja.
Fogyasztó Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi platformjának és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.
GIROInstant / GIROInst rendszer A GIRO Zrt. által működtetett, a Bankközi Klíring Rendszer részét képező, az átutalások folyamatos és azonnali elszámolását és kiegyenlítését végző, a HCT Inst sémán alapuló azonnali átutalás alapszolgáltatást megvalósító számítástechnikai rendszer. A GIROInst rendszer része a Kiegészítő szolgáltatások (Fizetési kérelem és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás).
Letéti gyűjtőszámla A Rendszertagok megbízásainak kiegyenlítéséhez szükséges likviditást összesítve tároló VIBER-ben vezetett számla. A letéti gyűjtőszámla egyenlege megegyezik a GIROInstant teljesítési számlák kumulált egyenlegével.
HCT Inst Instant Hungarian Credit Transfer, magyar sajátosságokkal kiegészített SCT Inst fizetési séma.

A GIROInstant alapszolgáltatása.

HKNY Hitel Keret Nyilvántartó. VIBER nyitvatartási időn túl, extra fedezet bevonás lehetőségét biztosító modul, mely a GIROInstant résztvevőinek elkülönítetten analitikus nyilvántartást vezet.
IBAN International Bank Account Number – A fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál.
Kedvezményezett Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Kezdeményező fél
(Kezdeményező)
Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad.
Kezdeményező fél szolgáltatója A Kezdeményező fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Kiegészítő szolgáltatások A GIROInstant (alapszolgáltatáson kívüli) egyéb szolgáltatásai: Fizetési kérelem szolgáltatás és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás
Kiegyenlítés Elszámolás rendezése a teljesítési számlákon.
Kiutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájára a letéti gyűjtőszámláról a felső küszöbérték túllépésekor.
Közvetlen csatlakozó A GIROInstant rendszer szolgáltatásait saját kommunikációs végponton keresztül igénybe vevő résztvevő.
Közvetett csatlakozó Saját kommunikációs végponttal nem rendelkező, a GIROInstant szolgáltatásait egy Közvetlenül csatlakozó kommunikációs végpontján keresztül igénybe vevő résztvevő.
Közvetett résztvevő Olyan – saját bankkóddal rendelkező – pénzforgalmi szolgáltató, amely egy közvetlen végponttal rendelkező résztvevőn keresztül csatlakozik a GIROInstant rendszerhez és forgalmának elszámolása és kiegyenlítése egy Közvetlen résztvevő teljesítési számláján történik, valamint likviditásának biztosítása a teljesítési számlával rendelkező közvetlen résztvevőjén keresztül történik.
Közvetlen résztvevő Saját VIBER számlával és saját GIROInstant teljesítési számlával rendelkező fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetlen végponton keresztül csatlakozik a GIROInstant rendszerhez.
Küldő fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelmet benyújtja a szolgáltatóján keresztül vagy közvetlenül a GIRO-nak.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Letéti gyűjtőszámla A Rendszertag pénzforgalmi szolgáltató megbízásainak valós időben történő kiegyenlítéséhez szükséges fedezeti összegeket tároló, az MNB-nél erre a célra nyitott számla.
A letéti gyűjtőszámla egyenlege VIBER nyitvatartási időben megegyezik a teljesítési számlák összesített egyenlegével.
Likviditás Az átutalás teljesítéséhez szükséges, a teljesítési számlán rendelkezésre álló egyenleg.
Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:
az ügyfél címezhetősége a GIRO által nyilvántartott speciális karaktersorozattal (pl. mobiltelefonszám, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel vagy adószám).
MNB Magyar Nemzeti Bank
Nettó pozíció A GIROInstant-beli kiegyenlített jóváírások (fogadott összegek) és kiegyenlített terhelések (küldött összegek) különbsége. Közvetlen résztvevő esetén a nettó pozíció értéke a rekonsziliációs ciklusok végén átvezetésre kerül a Credit Line-ra, míg a Közvetett résztvevők esetén az elszámolási nap végén nullázódik.
Pénz Bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz.
Pénzforgalmi jelzőszám Egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál.
Pénzforgalmi intézmény Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényben meghatározott fogalom.
Pénzforgalmi számla Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.
Pénzforgalmi szolgáltatás a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,

c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,

d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,

e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása,

f) a készpénzátutalás,

g) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,

h) a számlainformációs szolgáltatás

Pénzforgalmi szolgáltató / Pfsz. Az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és Magyar Államkincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
Referencia-szint A teljesítési számlaegyenleg – Közvetlen résztvevő által definiált – értéke, amelyre a ki- és beutalás után vissza kell állni.
Rendelkezésre jogosult A számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy.
Rendszertag A GIROInstant szolgáltatást igénybe vevő fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató.
REST hívás A REST (Representational State Transfer) egy kifejezetten HTTP protokollra fejlesztett kommunikációs architektúra típus, mely kliens és szerver közti kommunikáció megvalósítására használható. A REST protokollon nem kizárólag XML üzeneteket lehet forgalmazni, használható többek között egyszerű szöveg, vagy json is. A kliensek kéréseket indítanak a szerverek felé; a szerverek kéréseket dolgoznak fel és a megfelelő választ küldik vissza.

A NAS (Nets Addressing Service) kéréseket a MIG-ben (Message Implementation Guideline) ismertetett HTTPS alapú URL segítségével lehet feltenni.

SCT Inst SEPA Instant Credit Transfer, az EPC sémája az azonnali fizetéshez.
SEPA Single Euro Payments Area / Egységes Euró Fizetési Övezet
A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.
SOAP Simple Object Access Protocol egy protokoll, amelyet webszolgáltatások hálózaton keresztüli kommunikációjához használnak.

Nem kötődik szigorúan a HTTP protokollhoz, viszont csak XML üzenetekkel kommunikál.

Számlatulajdonos A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél.
Terhelési nap Az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
Teljesítési számla A GIROInstant rendszer alapszolgálgáltatást igénybe vevő Közvetlen résztvevő mindenkori likviditását tartalmazó, az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgáló számla.
Transzfer megbízás A teljesítési számla egyenlegét módosító (kiutalási vagy beutalási) fizetési megbízás.
Tranzakció Az átutalás, fizetési megbízás és kivizsgálási üzenet szinonimájaként használt kifejezés.
Ügyfél A fizető fél vagy a kedvezményezett.
VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, melyet az MNB működtet.
XML Extensible Markup Language / Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
Öndokumentáló formátum, amely struktúra- és mezőneveket ír le speciális értékekkel, adattartalommal együtt.
XSD XML Schema Definition / séma definíció / üzenetsablon
Az XSD segítségével felírhatóak azok a szabályrendszerek, amelyeknek meg kell, hogy feleljen egy XML dokumentum ahhoz, hogy “érvényes” legyen az adott fizetési sémában.

 

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra – Másodlagos számlaazonosítók rendszer kapcsolatai
2. ábra – Regisztráció folyamata
3. ábra – Törlés folyamata
4. ábra – Keresés folyamata
5. ábra – Lekérdezés folyamata

 • 1 European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács